<

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ ဟုဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကုိ ဆဲဆုိေ၀ဖန္ ပုတ္ခတ္သည့္စာမ်ား Facebook တြင္ ေရးသားသည္ ဟုဆုိကာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ပုဒ္မ ၁၂၄ (က) ျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရေသာ ငါးမင္းေဆြကုိ လာမည့္႐ုံးခ်ိန္းတြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးမင္းေဆြအား စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အေနာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ုံး၌ ႐ံုးထုတ္ခဲ့ၿပီး တရားလုိဘက္မွ ခ႐ုိင္ဥပေဒ အရာရွိႏွင့္ ငါးမင္းေဆြတုိ႔က အၿပီးသတ္ ႏွစ္ဖက္ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရာ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ တရားသူႀကီးက ျပန္လည္ခ်ိန္းဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားလုိဘက္မွ တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔ကုိ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ငါးမင္းေဆြ၏ ေ၀ဖန္ပုတ္ခတ္ ဆဲဆုိေရးသားမႈမ်ားသည္ ဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရအေပၚ အမ်ားျပည္သူက မလုိမုန္းထား ေမတၱာပ်က္ေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ငါးမင္းေဆြကုိ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။

အမႈအား ေရွ႕ေနမေခၚဘဲ ကုိယ္တုိင္ထုေခ်ေနသည့္ ငါးမင္းေဆြက တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၎သည္ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆဲဆုိခဲ့သည့္စာမ်ား ရွိေသာ္လည္း နာမည္တပ္မထားေၾကာင္း၊ ၎အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ စတင္ေရးသားစဥ္က ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္အား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အၾကည္ညိဳခံ ျဖစ္ေစလုိ၍ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၄-က ျဖင့္ ၿငိစြန္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးက တရားသူႀကီးထံသုိ႔ စာျဖင့္ေရးသား၍လည္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကသည္။ ငါးမင္းေဆြကုိ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လိႈင္ျမင့္မိုရ္အိမ္ရာ မာဃလမ္း ၁၀ ရပ္ကြက္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီခြဲခန္႔တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပုဒ္မ-၁၂၄ (က)မွာ မည္သူမဆုိ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမွတ္အသားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထင္ရွားေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုအတြက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္မ်ား အတြက္ ဥပေဒအရ တည္ေထာင္ထားေသာ အစုိးရကုိ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မေလးမစားေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျပဳလွ်င္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေမတၱာပ်က္ေအာင္၊ လႈံ႔ေဆာ္လွ်င္၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ ထုိသုိ႔လံႈ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္လွ်င္၊ ထုိသူကုိ ေငြဒဏ္ႏွင့္တစ္ကြ တစ္သက္တစ္ကြၽန္းဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ႏွင့္တစ္ကြ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္သက္သက္ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရာဇသတ္ႀကီး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေမတၱာပ်က္ေစျခင္းဆုိသည့္ စကားတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္းႏွင့္ အၿငိဳးထားေသာ စိတ္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္ကုိ ဥပေဒႏွင့္ ညီေသာနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ေစရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ထုိေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္၊ မုန္းထားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း မေလးစားေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာပ်က္ေအာင္ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ၾကံစည္အားထုတ္ျခင္း မရွိဘဲ အစုိးရ၏ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈကုိ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျခားေဆာင္ရြက္မႈကုိ သေဘာမက်ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျခင္းသည္ ဤပုဒ္မအရ ျပစ္မႈမေျမာက္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.