<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားလမ္းရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၄ သိန္းနီးပါးအထိ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၂၄ ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း တင္ပုိ႔မႈအမ်ားဆံုး ပဲအမ်ဳိးအစားႏွင့္ ရေငြမွာ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅၂၇၂၈၅ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၃၄၃ ဒသမ ၆၉၈ သန္း၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၃၄၈၃၁၇ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၂၉၉ ဒသမ ၂၄၈ သန္း၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ၂၂၄၅၆၆ တန္တင္ပုိ႔မႈမွ ေဒၚလာ ၉၉ ဒသမ ၂၃၉ သန္း ရရွိခဲ့သည္။

ယခင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ၅၆၁၇၆၆ တန္ (တန္ဖုိး ေဒၚလာ ၆၇၂ ဒသမ ၂၈၉ သန္း)၊ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ ၄၀၇၅၉၅ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၃၄၉ ဒသမ ၈၀၂ သန္း)၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ၁၈၄၆၁၀ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၅၉ ဒသမ ၇၈၈ သန္း) တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ရာ ပုိ႔ကုန္ပမာဏေရာ၊ ရေငြတန္ဖုိးပါ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပတင္ပုိ႔ေသာ ပဲအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ေသာ ကုလားပဲျဖဴလံုးႀကီး၊ ပဲလြမ္းျဖဴ၊ ေျမေထာက္ပဲ၊ ေထာပတ္ပဲ၊ ပဲယင္း၊ ပဲႀကီး၊ ပဲကတၱီပါ (စြန္တာနီ/ျပာ)၊ ပဲျဖဴေလး၊ ဗိုလ္ကိတ္ပဲ၊ ပဲပုပ္၊ ပဲနီက်ား၊ ႏုိင္လြန္ပဲ၊ ေျမပဲဆန္ စသည့္ပဲမ်ားတြင္လည္း အမ်ားစုမွာ တင္ပုိ႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အျခားလယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ထြက္ကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျပာင္းႏွင့္ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈမွာမူ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏေရာ ရေငြပါ ပုိမုိမ်ားျပားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁၄၃၇၄၈၃ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၉၄ ဒသမ ၄၈၁ သန္း)၊ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၂၀၉၉၉ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၄၆ ဒသမ ၉၉၈ သန္း) တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျပာင္းတင္ပုိ႔မႈ တန္ခ်ိန္ ၁၂၉၂၁၇၉ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၂၅၂ ဒသမ ၅၉၁ သန္း)၊ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၀၇၈၁၁ တန္ (တန္ဖုိးေဒၚလာ ၁၄၅ ဒသမ ၆၉၅ သန္း) သာ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေျပာင္းႏွင့္ ႏွမ္းတင္ပုိ႔မႈပမာဏ တုိးတက္ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရးစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ပဲအမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္အဓိကအားထားေနသည့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ တင္သြင္းခြင့္ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းေၾကာင့္ ပုိ႔ကုန္ပမာဏႏွင့္ ၀င္ေငြေလ်ာ့က်ခဲ့ကာ ျပည္တြင္းပဲေစ်းကြက္တြင္လည္း ေစ်းမ်ားထုိးဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.