<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအား ယခင္ႏွစ္အတုိင္း သတ္မွတ္ထား

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လစာ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ပမာဏအား ယခင္ႏွစ္အတုိင္း သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီး ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) ၀င္ ေငြခြန္အခန္းတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္း အထိ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရဟု ပါရွိၿပီး ထိုသို႔ စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳ သျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္ အထား ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြ စုစုေပါင္း အေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔အတူ လစာမွ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအျဖစ္ တစ္က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိ ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၂,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၅,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၅,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၁၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊၂၀,၀၀၀,၀၀၁ မွ  ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္ အထက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ ျပ႒ာန္းေစကာမူ မည္သူမဆို ေျမငွားရမ္းျခင္း၊ အေဆာက္အအံု ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ အခန္းငွားရမ္းျခင္းတို႔မွ ရရွိေသာ စုစုေပါင္းငွား ရမ္းခရေငြအေပၚ ပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ား ႏုတ္ပယ္ၿပီး က်န္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ သီးျခားစည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခား၀င္ေငြမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍  ထပ္မံစည္းၾကပ္ျခင္း မျပဳရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ေပးသည့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားျဖစ္ပါက အခြန္ထမ္း အမ်ဳိးအစားအလိုက္ သီးျခားသတ္ မွတ္ေပးထားေသာ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုစပ္လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္ ႏုတ္ပယ္ၿပီးေနာက္ ပုဒ္မ(ဂ) ဇယားပါ၀င္ေငြခြန္ ႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤပုဒ္မပါ၀င္ ေငြခြန္ႏႈန္းမ်ားသည္ ၀င္ေငြရရွိသူ တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ၀င္ေငြအမ်ဳိး အစားတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သီးျခား၀င္ေငြခြန္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဟု ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ၀င္ေငြ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အ တြက္ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳ ေငြ စုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္မပိုေစရဟုလည္းေကာင္း၊ ၀င္ ေငြခြန္ဥပေဒပါ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္ ၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ႏုတ္ပယ္၍ က်န္၀င္ေငြအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အတူေနမိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးအ တြက္သာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ သား သမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းစီျဖစ္ ေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပ ေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒအရ သက္သာခြင့္မ်ားမႏုတ္မီ စည္းၾကပ္ မႈမွလြတ္ကင္းေနေသာ ၀င္ေငြအ ေပၚ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာ တြင္ ႏိုင္ငံသားမည္သူမဆို အေျခ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရယူျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအသစ္ တည္ေထာင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳသည့္၀င္ ေငြမွ ၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြရွိပါက ယင္း၀င္ေငြအား ႏုတ္ ပယ္ၿပီး က်န္စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း  ေနေသာ ၀င္ေငြအေပၚတြင္လည္း ေကာင္း၊ ၀င္ေငြရလမ္းတင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိပါက အသံုးျပဳသည့္၀င္ေငြအ ေပၚတြင္လည္းေကာင္း၊ ၀င္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  အသံုး ျပဳသည့္ ၀င္ေငြအားလံုးအေပၚ  ၀င္ ေငြရလမ္းအတိအက် တင္ျပႏိုင္ပါ က ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မလိုေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း သည္ တရားမ၀င္ရရွိသည့္ ပစၥည္း မ်ားပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း တို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါ ခ်မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒအရ အေရးယူသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေစရဘဲ ၀င္ေငြက်ပ္  ၁-၃၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ၀င္ေငြခြန္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁-၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀၊ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ ႏွင့္အထက္ အား ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ျဖင့္ စည္းၾကပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

 

August 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.