<

တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး/ကုသေရး) အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထား

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚရီရီျမင့္အား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီး၊ ကုသေရး) အျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက တုိင္းရင္းေဆးေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းေဆးဆရာ အသင္းမွ နာယကမ်ား အပါအ၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးေလာကသားမ်ား စုေပါင္းလက္မွတ္ေရးထိုး၍ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရမ်ားအစား တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားသာ ခန္႔ထားေပးရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္က တိုင္းရင္းေဆးပညာေလာက တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ေနရာတြင္ အရည္အခ်င္းရွိသူကို ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ေပးရန္ႏွင့္ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အစိုးရသစ္တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း သနပ္ပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာနရွိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ တိုင္းရင္းေဆးဆရာ မဟုတ္သည့္အျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး သိရွိျခင္းမရွိဘဲ  အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္း မရွိဘဲ တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္မ်ားအေပၚ  ဖိႏွိပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္လည္း တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မလိုလားအပ္ဘဲ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္သံုးႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဦးျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္၂၅ ရက္က သနပ္ပင္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးျမင့္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ တိုင္းရင္းေဆးေကာင္စီသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္အား ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ထိေရာက္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ အဓိပၸာယ္ ျပည့္၀သည့္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ျဖစ္လာေစရန္၊ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ေဆးပညာရပ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အားေပး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္၊ အရည္အေသြးျပည့္၀၍ ထိေရာက္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိေသာ တိုင္းရင္းေဆးပညာျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္၊ တိုင္းရင္းေဆး ဆရာမ်ားအား မိမိတို႔၏ က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာေစေရး ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းရန္ စသည္တို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

တိုင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးဆရာအသင္း (ဗဟို) ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အၾကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးေပါညိမ္းက “ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းေဆးေလာကသားေတြ တင္ျပတဲ့ကိစၥကို အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္ျပထားတဲ့ ကိစၥေတြကို သမာသမတ္နဲ႔လည္း လုပ္ေပးတယ္။ ကတိလည္း တည္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေက်းဇူးတင္တာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔လည္း အခုညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာကို တိုင္းရင္းေဆးပညာရပ္နဲ႔ ကိုက္ညီေကာင္းမြန္တဲ့သူကိုပဲ ေရြးတင္သြားဖို႔ လုပ္မွာပါ” ဟု ဇန္န၀ါရီ ၃၀ ရက္ နံနက္က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ တုိင္းရင္းေဆးပညာ ဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ေနရာတြင္ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရမ်ားအစား တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္မ်ားကုိ ခန္႔ထားေပးရန္အတြက္ အင္အားတစ္ေထာင့္ငါးရာေက်ာ္ျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္အသင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ ေျပာၾကားသည္။ ထိုစဥ္က ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳိကၠဆံကြင္းအတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ ယင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ကို တစ္လေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။

“ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေနရာ အေျပာင္းအလဲကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းေဆးေလာကသားေတြ ေတာင္းဆုိတာကုိ က်န္းမာေရး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရာႏႈန္းျပည့္ ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဆႏၵျပဖုိ႔လည္း အစီအစဥ္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း ဘာေတြလုပ္ေပးမယ္ ဆုိတာလည္း ၀န္ႀကီးက ကတိေပးထားတယ္။ ညႊန္ခ်ဳပ္ေနရာမွာ တုိင္းရင္းေဆး ပညာရွင္ေတြ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ မဟုတ္ေသးေတာင္မွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ တုိင္းရင္းေဆးပညာရွင္အတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးထားမယ္ေပါ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ညႊန္ခ်ဳပ္ေနရာအတြက္တုိ႔ တုိင္းရင္းေဆး ဆရာေတြထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ ရွိမေနေသးဘူး။ ဒါကို အျမန္ဆုံးရေအာင္ေတာ့ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ညႊန္ခ်ဳပ္ခန္႔ဖုိ႔ကေတာ့ ၾကာမယ့္သေဘာမွာ ရွိပါတယ္” ဟု တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ ဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့စဥ္က တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ တိုင္းရင္းေဆးဆရာမ်ား၊ တုိင္းရင္းေဆးပညာမ်ားကုိ စိတ္၀င္စားသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းေဆးပညာရွင္ အသင္း၀င္ေဟာင္းမ်ား၊ ေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး အၾကံေပး ဆရာႀကီး အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕လည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

 

January 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.