<

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑၌ ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္းေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္းခန္႔ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ႏွစ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၄၂ သန္း ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၆၄ သန္း ခန္႔ျဖင့္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး  ေဒၚလာ၂၃၄ ဒသမ ၉၇၄ သန္းႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေဒၚလာ ၃၀၇ ဒသမ ၂၂၄ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အဆိုပါ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာႏွစ္လအတြင္း က႑အလိုက္ ၀င္ေရာက္ခဲ့မႈမွာ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၃ဒသမ ၂၆၈သန္း၊ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေဒၚလာ ၂၀ ဒသမ ၅၀၀ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားက႑တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေဒၚလာ၂၄၂ ဒသမ၃၉၀ သန္းရွိ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ စက္မႈက႑တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၉၁၀ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေဒၚလာ ၂၄ ဒသမ ၂၃၄ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ အဆိုပါႏွစ္လအတြင္း ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၄ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၄ သန္းအထိ  ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၁၀ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေပ။

လယ္ယာက႑အေနျဖင့္မူ အဆိုပါ ႏွစ္လအတြင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၀၈၀ သန္းသာ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကၿပီး စက္မႈဇုန္ တည္ေဆာက္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၈ ဒသမ ၇၀၆ သန္းအထိ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာႏွစ္လအတြင္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ က႑အလိုက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ၁၆၀၀၀ေက်ာ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထားၿပီး စင္ကာပူႏုိင္ငံက အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၄၉၅၅ ဒသမ ၄၇၄ သန္းျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈ အပါအ၀င္ စုစု ေပါင္း ခြင့္ျပဳၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၅၂၃၅ ဒသမ ၇၆၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.