<

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈအခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္၌ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူမႈတြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္သည့္ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတမွ ေပးပို႔ထားေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အပ္ေငြစာရင္း၏ လိုေငြအား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေခ်းေငြရယူရန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက “အစိုးရမွ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေခ်းယူေငြမွာ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေခ်းယူမႈ အခ်ဳိးအစားကို လက္ရွိအေျခအေနမွ ႏွစ္စဥ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်သြားျခင္းျဖင့္ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ မွာ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူရန္ မလိုအပ္တဲ့ အေျခအေနကို ရရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွအေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရသို႔ ဗဟိုဘဏ္မွ လိုအပ္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ထုတ္ေခ်းရန္ လိုအပ္ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ထုတ္ေခ်းျခင္း မျပဳပါက အစိုးရ ယႏၲရား လည္ပတ္မႈတြင္ ႀကီးစြာေသာ ခက္ခဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ တင္းက်ပ္စြာ မကန္႔သတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္တြင္ ေငြေခ်းယူသည့္ အေျခအေနမ်ားကို တစ္စတစ္စ ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္အတြက္ ယင္းေစ်းကြက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူမႈကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အေတာ္အသင့္ ျမင့္မားျခင္းသည္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဓိကအားျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ျပည္သူလူထုထံ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းသည့္ ျပည္တြင္း ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္ ေစ်းကြက္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္မွ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်း ယူျခင္းသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ တိုက္႐ိုက္ေငြေခ်းယူျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အလားအလာ တိုးျမင့္လာေၾကာင္း၊ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ Deposit Auction မ်ားကို ျပဳလုပ္၍ စီးပြားေရး စနစ္ထဲမွ ပိုလွ်ံေငြေၾကးမ်ားကို ႏုတ္သိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အေတာ္အတန္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈႏႈန္း ၉ ဒသမ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္လတြင္ ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ၄ ဒသမ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ  အသင့္အတင့္ လႊမ္းမိုးမႈ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို အဓိက လႊမ္းမိုးသည့္အရာမွာ ကုန္သြယ္မႈပိုေငြ၊ လိုေငြျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.