<

ဥေရာပတြင္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား အားေကာင္းလာမႈက ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ကိုင္တြယ္မႈဆုိင္ရာ ပဋိပကၡသို႔ ဦးတည္ေန

ဇြန္ ၁၃ ရက္က စစၥလီၿမိဳ႕ ကာတာနီယ ာဆိပ္ကမ္းတြင္ ကယ္ဆယ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီတလီ ကမ္း႐ိုးတန္းေစာင့္သေဘၤာ Piciotti ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ရာေပါင္းမ်ားစြာ လိုက္ပါလာေသာ Aquarius သေဘၤာအား လက္ခံရန္ အီတလီ၏ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈကို ျပင္သစ္မွလဲြ၍ ဥေရာပသမဂၢ၏ က်န္အဖဲြ႕အခ်ဳိ႕ထံမွ ကန္႔ကြက္မႈ မဆုိစေလာက္သာ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမႈက သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားသည္ ယခုအခါ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ဆိုင္ရာ ပဋိပကၡအား အေျဖရွာမႈတြင္ ပံုေဖာ္ေနသည့္ လကၡဏာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။

ေရာမ၏ တာ၀န္ယူမႈ မရွိျခင္းအား ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာ႐ံုစုိက္ေနသည့္ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအား မစည္း႐ံုးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဘရပ္ဆဲ အေျခစုိက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္တံျဖစ္သည့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ကိုယ္တုိင္ အဖဲြ႕၀င္ ၂၈ ႏုိင္ငံအၾကား ညီညြတ္ရန္ႏွင့္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား လူသားဆန္ဆန္ ျပဳမူရန္အတြက္ ေတာင္းဆုိရာတြင္ ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။

ေရာမက Aquarius သေဘၤာအား ျငင္းဆန္လိုက္ျခင္းက ၿပီးခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔က ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ သေဘာထားကို လံုးလံုးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲလိုက္မႈ၏ အမွတ္အသားျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ Nantes တကၠသိုလ္မွ သုေတသီ Yves Pascouau က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ တံု႔ျပန္မႈ ကင္းမဲ့ေနခ်ိန္၌ အီတလီသည္ ေရေၾကာင္းဆုိင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈမစ္ရွင္ Mare Nostrum ကို စတင္ခဲ့ျခင္းအား ၎က ရည္ညႊန္းခဲ့သည္။

Aquarius ဆုိင္ရာ အခ်င္းမ်ားမႈသည္ ဥေရာပသမဂၢ နယ္စပ္မ်ားအား ပိတ္ပင္လုိေနသည့္ သေဘာထား ပိုမိုတင္းမာသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ပဲြျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေနသည္ဟု Pascouau က ဆိုခ့ဲသည္။

သေဘာထား အလြန္အမင္း ကဲြျပားေနမႈ

ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္၊ ဆလိုေဗးနီးယားႏွင့္ ပုိလန္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ဥေရာပသမဂၢထဲမွ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပအတြက္ အဆုိးရြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္း ၾကံဳခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဖဲြ႕က သေဘာတူခဲ့သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေ၀စု လက္ခံေရးကို လံုး၀လက္မခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ျခင္း ျပသခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားကမူ ထိုအစီအစဥ္၌ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ အေစာပိုင္းတြင္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ကဲြျပားခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ယာစြန္း၀ါဒီမ်ား အာဏာရရွိခဲ့သည့္ အီတလီႏွင့္ ၾသစႀတီးယားတုိ႔ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ဆန္႔က်င္သည့္ အယူအဆမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ အားေကာင္းခဲ့ၿပီး အေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း စပိန္ပညာရွင္အဖဲြ႕ CIDOB မွ အလီနာဆန္းခ်က္ဇ္မြန္တီဂ်ာႏုိက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမႈအား လက္ခံခဲ့ေသာ ဂ်ာမနီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အင္ဂ်လာမာကယ္သည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား သေဘာထား တင္းမာသည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး Horst Seehofer ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုခဲ့သည္။

ဇူလိုင္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ အလွည့္က်ဥကၠ႒ရာထူးကို ထမ္းေဆာင္မည့္ ၾသစႀတီးယားမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆီဘက္စတန္ကားဇ္က ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပနယ္စပ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရာမ်ားကို အာ႐ံုစုိက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စစ္မွန္ေသာ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ခဲြျခားပစ္ရန္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢ ျပင္ပ၌ ႀကိဳဆိုလက္ခံေရး စင္တာမ်ားဟုေခၚေသာ စခန္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္ ဒိန္းမတ္ကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဗီယင္နာက အတည္ျပဳခဲသ့ည္။

ဥေရာပသို႔ အဓိက ၀င္ေပါက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အထူးသျဖင့္ တူရကီႏွင့္ လစ္ဗ်ားကဲ့သုိ႔ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ား ၀င္ေရာက္မႈသည္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထုိကိစၥသည္ ဥေရာပသမဂၢ အဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဓိက အေၾကာင္းအရာအျဖစ္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္း Carnegie Europe မွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ စတက္ဖန္လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အသက္မဲ့ေနေသာ အဆုိျပဳခ်က္

ဒဗၺလင္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ဟုေခၚသည့္ ဥေရာပသမဂၢသို႔ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံမႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခက္ခက္ခဲခဲ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ မရေသးေပ။

လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား ပထမဆံုး ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တုိ႔၏ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို စိစစ္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ ဂရိႏွင့္အီတလီတုိ႔အတြက္ မမွ်တေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္ေစခဲ့ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဘရပ္ဆဲတြင္ ထိပ္သီး က်င္းပမည့္ ဇြန္ ၂၈-၂၉ ရက္ကို ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ သတ္မွတ္ထားမႈသည္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ ခိုလံႈခြင့္ ေတာင္းခံသူမ်ားအား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖဲြ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား မဆုတ္သာ မတုိးသာ အေျခအေန ၾကံဳေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ အဆိုျပဳခ်က္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ အသက္မဲ့ေနၿပီး အီတလီအစိုးရသစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕က ဥေရာပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား မ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ဟန္႔တားမႈသည္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့ေၾကာင္း လမ္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

June 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.