<

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ကအႏိုင္ရခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ လူ႔သက္တမ္းကို ျမင့္တက္ေစခဲ့

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄ ရက္က ေပက်င္းတြင္ မီးခိုးျမဴဖံုးလႊမ္းေနစဥ္ သြားလာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္သည့္စစ္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္အႏိုင္ရရွိမႈက လူ႔သက္တမ္းကို မ်ားစြာတိုးတက္ေစၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ျမင့္တက္လာႏိုင္သည္ဟု အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ မီးခိုးျမဴပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ရွင္းလင္းရန္ စစ္ပြဲတစ္ခုဆင္ႏႊဲေနသည္။ မီးခိုးျမဴပ်ံ႕ႏွံ႔မႈေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခ်ဳိ႕တြင္ လူ႔သက္တမ္းေလ်ာ့က်ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ရန္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားႏွင့္ ေလသန္႔စက္မ်ား ၀ယ္ခဲ့ရသည္။

ရွီကာဂိုတကၠသိုလ္က မတ္ ၁၂ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေလ့လာမႈ၌ ကမၻာတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအဆိုးရြားဆံုးျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလထုအရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားကို ျပည့္မီရန္ ရွည္လ်ားသည့္လမ္းတစ္ခုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈစစ္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားက ညႊန္ျပထားသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ထံမွ ေန႔စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ အႏၲရာယ္အရွိဆံုးဟုယူဆသည့္ ေသးငယ္သည့္အမႈန္ PM 2.5 ပမာဏကို ေလးႏွစ္အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေလ့လာမႈက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထိန္းထားႏိုင္မည္ဆိုပါက ယင္းကဲ့သို႔ေလွ်ာ့ခ်မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်လူ႔သက္တမ္းကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂ ဒသမ ၄ ႏွစ္အထိ ျမင့္တက္လာေစႏိုင္သည္။ PM 2.5 သည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္း၊ အဆုတ္ေရာဂါကဲ့သို႔ေသာ အဆုတ္နာမက်န္းမႈမ်ားႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ အဓိကက႑တစ္ခုအျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။

ယမန္ႏွစ္တြင္ ရွီကာဂိုတကၠသိုလ္ကျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမႈတစ္ခု၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ လူ႔သက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သံုးႏွစ္အတြင္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ မီးခိုးျမဴပ်ံ႕ႏွံ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုမေက်နပ္မႈ ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္၏ အာဏာရကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေလထုသန္႔စင္ေရးကို ဦးစားေပးတစ္ခုျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေပက်င္း၊ ဟီေပ-တ်န္႔က်င္းကဲ့သို႔ေသာ အဓိကေဒသမ်ားတြင္ PM 2.5 ပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္တစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းက ေလထုညစ္ညမ္းမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးစစ္ပြဲကို ေၾကညာခဲ့သည္။

Ref: AFP

March 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.