<

စင္ကာပူ၌ လွ်ပ္စစ္ကားငွားရမ္းေ၀မွ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က စင္ကာပူတြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ငွားရမ္းေ၀မွ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ စတင္စဥ္ ျပသထားေသာ BlueSG လွ်ပ္စစ္ကားမ်ား(Photo: AFP)

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ကား ငွားရမ္းေ၀မွ်ေရး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က စတင္လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုေနာက္ဆံုးေပၚ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးပံုစံသည္ ေနရာအလြန္ရွားပါးသည့္ စင္ကာပူတြင္ ကားပိတ္ဆို႔မႈမျဖစ္ေစရန္၊ လူတို႔အေနျဖင့္ ကားမ်ားပိုင္ဆိုင္စရာ မလိုေစရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပင္သစ္မွ Bollore အုပ္စု၏ လက္ခြဲလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ BlueSG သည္ ကားစီး ေရ ၈၀၊ အားသြင္းသည့္ေနရာ ၃၂ ခုျဖင့္ ၎င္းတို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို စတင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ယာဥ္စီးေရ ကို ၁၀ ဆ ေက်ာ္အထိ တိုးျမႇင့္သြားရန္စီစဥ္ ထားသည္။ ယခုလွ်ပ္စစ္ကား ငွားရမ္းေ၀မွ် ေရး၀န္ေဆာင္မႈမွာ လူဦးေရ ၅ ဒသမ၆သန္း ေနထိုင္ေသာ ဘ႑ာေရး ဗဟိုခ်က္စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္  အစိုးရ၏ ေနာက္ဆံုးႀကိဳးပမ္းမႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ စင္ကာပူအစိုးရသည္ ယခင္ကတည္းက ကားတစ္စီး ပ်မ္းမွ်တန္ဖိုးကို အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၈၀၀၀၀ ေက်ာ္က် သင့္ေစရန္ မ်ားျပားလွသည့္လိုင္စင္ေၾကး သတ္မွတ္ျခင္း၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္သြားေနေသာ ကားစီးေရကို ထပ္တိုးမလာေစရန္ကန္႔ သတ္ထားျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအစရွိသည့္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းကမ္းအမ်ားအျပားကိုလည္း ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယခုလွ်ပ္စစ္ကားစီမံကိန္းမွာလည္း အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကားကုမၸဏီက ကမၻာေပၚ၌ ပါရီၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးကားေ၀မွ် ငွားရမ္းေရး၀န္ေဆာင္မႈကို စင္ကာပူတြင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ BlueSG ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ကားစီးေရကို ယခုႏွစ္ကုန္တြင္ ၁၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ၂၀၂၀ ျပည္ႏွစ္တြင္မူ ကားစီးေရ ၁၀၀၀ ႏွင့္ အားသြင္းသည့္ေနရာကို ၂၀၀၀ အထိရွိလာေစရန္ တိုးျမႇင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုင္ခံုေလးခံုႏွင့္ တံခါးႏွစ္ေပါက္ပါေသာ Bluecar မ်ားသည္ အထူးတည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စမတ္ကားတစ္စင္းထက္ အနည္းငယ္ပိုႀကီးကာ အီတလီရထားလံုး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း  Pininfarina က ဒီဇိုင္းဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ကားတစ္စီးအား အြန္လိုင္းေပၚမွေသာ္လည္းေကာင္း မိုဘိုင္း App တစ္ခုျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ေခၚယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ငွားရမ္းမည့္ကားကို သြားမည့္အကြာအေ၀းႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ငွားရမ္းမည့္အခ်ိန္ကို တြက္ၿပီး အားသြင္းေပးထားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္  လစဥ္အဖြဲ႕၀င္ေၾကးျဖစ္ေသာ စင္ကာပူ ၁၅ ေဒၚလာ (အေမရိကန္ ၁၁ ေဒၚလာ) သြင္းႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းလည္း ရွိေသးသည္။

စင္ကာပူသည္ လူဦးေရထူထပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာ ကားလမ္းကြန္ရက္ရွိေနသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လိုသည့္ ယခုကား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို စတင္ရန္ စံျပေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.