<

မေလးအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက စင္ကာပူသမၼတအျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္မည္

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲဌာန အျပင္ဘက္တြင္ မီဒီယာမ်ားအား စကားေျပာေနေသာ ဟာလီမာယာေကာ့ (Photo: AP)

စင္ကာပူတြင္ စစ္တပ္ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား၌ မေလးမြတ္စလင္မ်ားမရွိဘဲ တရားစီရင္ေရးတြင္မူ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား၌ ထမ္းေဆာင္သူ အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စင္ကာပူရွိ အဆင္းရဲဆံုး လူနည္းစု မြတ္စလင္အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးသည္ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ၿမိဳ႕ျပႏိုင္ငံ စင္ကာပူ၏ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီးသမၼတ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

အျခားကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ ပါလီမန္ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္ေသာ ဟာလီမာယာေကာ့သည္ အေဆာင္အေယာင္မွ်သာျဖစ္ေသာ သမၼတရာထူးအတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ တရား၀င္အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ စံုလင္ေသာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မႈအျမင္ကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေနစဥ္ စင္ကာပူက ယခုအႀကိမ္၌ သမၼတကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအား မေလးလူမ်ဳိးစုထဲမွ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟာလီမာသည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိထားမႈေၾကာင့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ကိုက္ညီခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ေလးဦးအနက္ ႏွစ္ဦးသည္ မေလးမ်ား မဟုတ္ဘဲ အျခားႏွစ္ဦးသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပဲြဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သမၼတရာထူးအား ေနာက္ဆံုးထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ မေလးလူမ်ဳိးသည္ ယူေဆာ့ဖ္အက္ရွ္ဟက္ျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ၎၏ပံုကို ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ စင္ကာပူက အိမ္နီးခ်င္းမေလးရွားႏွင့္ အခိုက္အတန္႔ ပူးေပါင္းခဲ့မႈအၿပီး လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၇၀ အၾကားတြင္ ယူေဆာ့ဖ္ကသမၼတအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူက မေလးရွားမွ ခဲြထြက္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မေလးလူမ်ဳိးစုသည္ မေလးရွားတြင္ လူမ်ားစုျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေသာ စင္ကာပူတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက အဓိကအင္အားစုျဖစ္သြားခဲ့သည္။ စင္ကာပူတြင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ရရွိသူ ၃ ဒသမ ၉ သန္းရွိသည့္အနက္ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေသာ မေလးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ခဲြျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း၊ စစ္တပ္ကဲ့သုိ႔ အဖဲြ႕အစည္းအခ်ဳိ႕တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စင္ကာပူ၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပညာေရးမူ၀ါဒမ်ားက လူလတ္တန္းစား မေလးရွားမ်ားကို အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးသန္းေခါင္စာရင္းအရ မေလးမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စု၀င္ေငြႏွင့္ ေနအိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈကဲ့သုိ႔ လူမႈ-စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားတြင္ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေနာက္က်န္ရစ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးကဲ့သုိ႔ အေနအထားမ်ားတြင္လည္း မေလးမ်ားသည္ နိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.