<

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ MTSH မွ ႏုတ္ထြက္

သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (MTSH) ဥကၠ႒ ဦး၀င္းေအာင္၏ Conflict of Interest (ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားျပႆနာ) မ်ားေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနခ်ိန္တြင္ MTSH မွ COO (လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္) စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္က အလုပ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္ဟု ယင္းကုမၸဏီက ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

MTSH တြင္ Founder Shareholder အျဖစ္ ပါ၀င္သည့္ Myanmar Edible Oil Industrial Public Corporation (MEICO) Limited က ဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ သားျဖစ္သူ ဦးသူရိန္ေအာင္တို႔၏ Conflict of Interest မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တိတိပပ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မျပဳေသးမီ COO အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ Mr. David Law ႏုတ္ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး MTSH ကုမၸဏီ၏ MD ဦးေအာင္စိုးသာက Mr. David Law ႏုတ္ ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာစာတြင္မူ “Mr. David Law ႏုတ္ထြက္ျခင္းမွာ ၎အတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ Mr. Daive Law ႏုတ္ထြက္ျခင္းေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း MTSH ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

MTSH တြင္ လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ားမွာ Conflict of Interest မ်ားျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးေနၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာကလည္း ကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ထားကာ အဆုိပါ အေရွ႕ပိုင္းတြင္လည္း သီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၌ COO တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မေလးရွားႏုိင္ငံသား Mr. Law Teck Wee က ဘ႑ာေရးဌာန အသံုးျပဳေနသည့္ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ ျဖဳတ္ယူသြားခဲ့ျခင္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္တုိင္ၾကားၿပီးခ်ိန္တြင္ Mr. Law Tech Wee က ဦး၀င္းေအာင္ ရွိေနသည့္ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္႐ံုးကို သြားခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕က ဖိအားေပး အမႈပိတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ MTSH တြင္ နစ္နာမႈရွိမရွိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။

MTSH အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္ CEO ခန္႔အပ္ရန္ ရွိေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း MD ဦးေအာင္စိုးသာထံမွ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ တြင္ စံုစမ္းသိရသည္။

ဥကၠ႒ဦး၀င္းေအာင္၏ Conflict of Interest မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦး၀င္းေအာင္က “မိမိရဲ႕ ကိုယ္က်ဳိးထက္ ရွယ္ယာရွင္ေတြရဲ႕ အက်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး က႑ႀကီးရဲ႕ အက်ဳိး၊ ေနာက္တစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈၿပီး အျမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

October 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.