<

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပ

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ကိစၥအား လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေခ်းေငြရယူရန္ ကိစၥအား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“စီမံကိန္းမွာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းနဲ႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးပုိင္းဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းပါ၀င္ၿပီး ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄၃ ဒသမ ၁၁ သန္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ ဒသမ ၉၄ သန္း၊ စီမံကိန္း အတုိင္ပင္ခံ ငွားရမ္းျခင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၄၈ သန္း၊ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၆၀ သန္းနဲ႔ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အတုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၇၇ သန္းတုိ႔ကို ADB ေခ်းေငြ ရယူသြားမွာျဖစ္ၿပီး လူမႈေရး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေျမရရွိေရး စရိတ္ေတြနဲ႔ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စရိတ္အတြက္ စုစုေပါင္း က်သင့္မယ့္ ခန္႔မွန္းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္းနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ဘတ္ဂ်က္မွ က်ခံသုံးစဲြရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ADB ဘဏ္မွယူမည့္ ေခ်းေငြဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေခ်းေငြပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း၊ စီမံကိန္းကာလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ ၆ ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြသက္တမ္းသည္ ဆုိင္းငံ့ကာလ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလ ၂၄ ႏွစ္ စုစုေပါင္း  ၃၂  ႏွစ္ ျဖစ္ကာ အတုိးႏႈန္းအေနျဖင့္ ဆုိင္းငံ႔ကာလအတြင္း တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ျပန္ဆပ္ကာလအတြင္း ၁ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ ADB မွ ယခင္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္း ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၀၈ ဒသမ ၉ သန္းျဖစ္ၿပီး ၎ပမာဏတြင္ ADB မွ ေခ်းေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉၈ ဒသမ ၉ သန္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရဘတ္ဂ်က္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကုိ က်ခံသုံးစဲြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကာလသည္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ ၇၂ လ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခန္႔မွန္းၿပီးစီးမည့္ အခ်ိန္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ADB ဘဏ္မွ ေခ်းေငြသည္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကြန္ရက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေခ်းယူျခင္းျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအပုိင္း (၁) ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ေရး အပုိင္းတြင္ အလုံ-သီတာ ၂၃၀ ေကဗြီ ဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္-ေရး-ထား၀ယ္ ၂၃၀ ေကဗြီဓာတ္အားလုိင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံစီမံကိန္းႏွင့္ လုပ္ငန္း အပုိင္း ၂ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး အပုိင္းတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခု (ပဲခူး၊ ဧရာ၀တီ) ႏွင့္ ျပည္နယ္သံုးခု (ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္) တုိ႔တြင္ ၆၆ ေကဗြီႏွင့္ ၃၃ ေကဗြီ ဓာတ္အားခဲြ႐ုံ ၄၂ ႐ုံအသစ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၆ ႐ုံ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားလုိင္း ၄၈ ခု တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.