<

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ရွိမည့္ ကာစီႏုိ႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳႏုိင္မည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေသာ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ ကစားခြင့္ရွိမည့္ ကာစီႏုိ႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕က ခြင့္ျပဳႏုိင္မည့္အခ်က္ ပါ၀င္ေသာ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစား ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္သြင္းထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆုိအား ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္ အဆုံးအျဖတ္ရယူကာ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီက တင္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းက အစီရင္ခံစာတင္တယ္။ ဒီအေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦးက ေဆြးေႏြးတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ သူတုိ႔ႀကိဳက္တဲ့ စကားလုံးေလးေတြ ထည့္ေပးလုိက္တယ္။ သေဘာထားကဲြလဲြတာေတာ့ တစ္ေယာက္ပဲ။ ကာစီႏုိဥပေဒ မဟုတ္ဘူး။ ကာစီႏုိဥပေဒက ႏုိင္ငံတကာမွာ ပုဒ္မေပါင္းနည္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီဥပေဒက ေလာင္းကစားဥပေဒပါ ကာစီႏုိဥပေဒ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ထန္းတပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနမ်ဳိးထြန္းက ဆုိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ေလာင္းကစားဥပေဒအသစ္ ေပၚေပါက္လာေစရန္၊ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ ဆန္းသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ ေလာင္းကစားနည္းသစ္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေစရန္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလထီႏွင့္ ကာစီႏုိ႐ုံမ်ား ကဲ့သုိ႔ေသာ ကံစမ္း၊ ဥာဏ္စမ္းကစားမႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမထုိက္ေစဘဲ ဥပေဒျပဳ၍ ခြင့္ျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆဲြ၍ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း ၁၁ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီက တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းတြင္ အခန္း ၆ ခန္းႏွင့္ အပုိင္းေပါင္း ၂၃ ပုိဒ္ ပါရွိေသာ္လည္း အခန္း(၇) အပုိဒ္ ၂၂ တြင္ ေအာင္ဘာေလထီကုိ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနကသာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္ႏွင့္ အပုိဒ္ ၂၃ တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕သည္ ကာစီႏုိ႐ုံ (သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီး ခြင့္ျပဳထားသည့္ေနရာ သုိ႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံု၌သာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသာ သီးသန္႔ ေလာင္းကစားခြင့္ရွိေသာ ေနရာ) တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ စိစစ္ခြင့္ျပဳႏုိင္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက စီစစ္၍ အသစ္ျဖည့္စြက္ခ်က္အျဖစ္ ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကာစီႏုိမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတ္မွတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမမ်ားတြင္ ခြင့္ျပဳေပးမည္မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာရန္ လြယ္ကူသည့္ ေနရာမ်ားကုိ အဓိကထားကာ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆဲြထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒသည္ မဆလေခတ္တြင္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒျဖစ္ရာ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ဥပေဒပါ ေထာင္ဒဏ္ ေငြဒဏ္မ်ားမွာ ယခုကာလႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕၏ ဖဲြ႕စည္းပုံအင္အား ေျပာင္းလဲလာျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား တုိးတက္ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရန္ အခက္အခဲရွိေၾကာင္း သိရသည္။

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.