<

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရ

မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ရန္ စီစဥ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားတြင္ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းကပ္မည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၀ယ္ယူသံုးစြဲမည့္သူမ်ားအၾကားတြင္ နားလည္မႈလြဲမွား ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္း ကပ္မွာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီစဥ္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

တင္သြင္းျဖန္႔ခ်ိသူအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ စတင္တင္သြင္းရာတြင္ အေကာက္ခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ႀကိဳတင္ခြန္ ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံအတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းရာတြင္ AEC သေဘာတူညီခ်က္အရ အေကာက္ခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ တင္သြင္းသူကဆိုင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရာတြင္ က်ပ္တစ္သိန္းတန္ဖုန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ထပ္ေဆာင္း ေကာက္ခံကာ က်ပ္ ၁၀၅၀၀၀ ေတာင္းခံၿပီး အဆိုပါ က်ပ္ငါးေထာင္ကို အခြန္႐ံုးသို႔ ဆိုင္နာမည္ျဖင့္ေပးသြင္းကာ Form 31 ထုတ္ယူ၍ ဆိုင္သို႔ျပန္လည္ေပးအပ္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Form 31 ကို ေရာင္းခ်သူထံမွမေကာက္ဘဲ ေဆာင္ေပးျခင္းမွာမူ သက္ဆိုင္ရာ အမွတ္တံဆိပ္အလိုက္ မူ၀ါဒအေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျပသေရာင္းခ်သူအေနျဖင့္ တင္သြင္း ေရာင္းခ်သူထံမွ Form 31 ကိုရယူထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ရယူထားျခင္းမရွိပါက တင္သြင္းသူအစား ေရာင္းခ်သူ ဖုန္းဆိုင္အေနျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္တန္ဖိုးအျပည့္နီးပါးအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္သြင္းသူမွ အခြန္ေဆာင္ထားၿပီးသား ျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်သူအေနျဖင့္ အျမတ္တင္ေရာင္းခ်သည့္ တန္ဖိုးကြာျခားခ်က္အေပၚတြင္သာ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္တစ္သိန္းတန္ဖုန္းကို တင္သြင္းသူက အခြန္ေဆာင္ထား ၿပီးသားျဖစ္ပါက ေရာင္းခ်သူအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်မည္ဆိုပါက က်ပ္တစ္ေသာင္းအေပၚတြင္သာ အခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တင္သြင္းသူကအခြန္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိလွ်င္ ေရာင္းခ်သူအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁၁၀၀၀၀ အေပၚတြင္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သံုးစြဲသူအခ်ဳိ႕ယူဆေနသကဲ့သို႔ စမတ္ဖုန္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ၀ယ္ယူမည့္တန္ဖိုးအေပၚ  ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူက အခြန္ေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ကပင္ တရား၀င္ အာမခံပါရွိေသာ အလံုးႏွင့္ နယ္စပ္သြင္း အလံုးတို႔မွာ ေစ်းကြက္ အတြင္း ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ အခြန္မေဆာင္ေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္မႈ အားနည္းပါက ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈတြင္ အခြန္ေဆာင္ေသာ မိုဘုိင္းဖုန္းမ်ားႏွင့္ အခြန္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအၾကား အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

August 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.