<

ဟိုတယ္၊ တည္းခုိခန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ကုန္သြယ္ခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ က်သင့္ေငြ၊ ပုလင္းဖြင့္ခ၊ အခန္းခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ားကိုပါ အခြန္ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္အသိေပး

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရွိသည့္ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခု၏ ျမင္ကြင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္းႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ေကာက္ခံရာတြင္ တည္းခိုခရေငြ၊ အစားအေသာက္ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားအျပင္ ပုလင္းဖြင့္ခ (Bottle Charges)၊ အခန္းခ (Service Charges) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ (Service Charges) မ်ားကိုပါ အခြန္ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၅ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ၌ ၀န္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီရေငြႏွင့္အတူ ၀န္ေဆာင္မႈကိုရယူသူထံမွ အခြန္ကိုတစ္ပါတည္း ေကာက္ခံၿပီး ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏွစ္စဥ္ျပ႒ာန္းလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ က်န္ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးမွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အခြန္က်သင့္ရာတြင္ ဟိုတယ္၊ တည္းခိုခန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ တည္းခိုခရေငြ၊ စားေသာက္ဖြယ္ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားအျပင္ ၀န္ေဆာင္ခအျဖစ္ ရယူထားေသာ ပုလင္းဖြင့္ခ (Bottle Charges)၊ အခန္းခ (Service Charges) ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခ (Service Charges) တို႔ကိုပါ ကုန္ သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ေတာင္းခံသည့္ ေျပစာေပၚတြင္ က်သင့္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ တန္ဖိုးပမာဏအတိုင္း အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေပးရမည္ျဖစ္ကာ လိုက္နာမႈမရွိပါက ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ (စ) အရ ဒဏ္တပ္႐ိုက္ျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးထားသည္။

အဆုိပါ အသိေပးခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္႐ုံး၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာအခြန္႐ုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔ရွိ အခြန္ဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ႐ုံးမ်ားသို႔ ေမးျမန္းစုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.