<

အရာထမ္းငယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ရရွိၿပီး မၾကာမီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ျပည္ထဲေရးဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အရာထမ္းငယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ရရွိၿပီး မၾကာမီ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးတာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ န၀မပုံမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ေလးမ်က္ႏွာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းသိန္းက ေမးျမန္းေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးတာ၀န္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ခန္႔အပ္ထားရွိ တာ၀န္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးခြန္းႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ခန္႔ထားမည္နည္း စသည့္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားသည္။

“အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ရရွိၿပီးေတာ့မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈရာထူးမ်ားကုိလည္း မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ ဆက္လက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားခ်က္မွာ ပါပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အခ်ိန္တစ္ခုအတြင္းမွာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ရာထူးအဆင့္ဆင့္အတြက္ လုပ္ငန္းသဘာ၀ကုိ အေျခခံကာ အမ်ဳိးသား၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ ဦးစားေပး ရာထူးတုိးျမႇင့္ ခန္႔ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာေသာ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အျမင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သေဘာတရားတုိ႔ကုိ ခ်ိန္ဆ၍ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ တန္းစီဇယားအလုိက္ ရာထူး တုိးျမႇင့္ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ထုိက္သင့္ေသာ ရာထူးေနရာ ရရွိလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရာထမ္းငယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ ရာထူးမ်ား အဆင့္ဆင့္ တုိးျမႇင့္ရရွိသည့္ အခ်ိန္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရွိလာၾကမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၀င္ေပါက္ရာထူးျဖစ္ေသာ ဦးစီးအရာရွိ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ ေခၚယူရာတြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ခဲြျခားျခင္း မရွိဘဲ ေခၚယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ရာထူးမ်ား တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး ၀န္ထမ္းမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အျမင့္ဆုံး ခန္႔အပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အဆင့္ထိ တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစလ်က္ရွိရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတြင္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ဦး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးသံုးဦး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၁၃ ဦး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၅၉ ဦး၊ ဦးစီးအရာရွိ ၁၆ ဦးႏွင့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ၅၅၆ ဦးျဖင့္ စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္း ၆၄၈ ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တာ၀န္အျဖစ္ ဒုတိယၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ရာထူးတုိးျမႇင့္ရရွိသျဖင့္ ခ႐ုိင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရာထူးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတာ၀န္ကုိ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္း ရွစ္ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေလးဦးသည္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ အေနၾကာကာလအရ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ေလးဦးသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဒုတိယခ႐ုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.