<

ေငြစကၠဴ အပါအ၀င္ အေရးႀကီး စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္တုိင္း အျမတ္အစြန္း ရရွိေနၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္း

ေငြစကၠဴ အပါအ၀င္ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္စဥ္ အျမတ္အစြန္းရရွိေနၿပီး လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ ၂၆ ဖြဲ႕အထိ ရွိေနၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ ေျခာက္ဖြဲ႕ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၂၅၁၅ ေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၂၅၄ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၉၃၆ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၅၅၇ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၄၂၀ ေက်ာ္၊ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၄၂၀ ေက်ာ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္အစြန္းမ်ားမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ေရွ႕ေျပး အမွန္စာရင္းအရ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅၀၂၂ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၄၆၂၂ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့၍ က်ပ္ ၄၉၅၅၉ သန္းေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ယာယီ အမွန္စာရင္းအရ အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၅၀၇၉၆ ေက်ာ္ႏွင့္ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆၈၃၅ ေက်ာ္ ရရွိခဲ့၍ က်ပ္သန္း ၂၆၀၃၈ ေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တိုတြင္ မူလ ခန္႔မွန္းေျခအရ ၀င္ေငြ က်ပ္သန္း ၃၉၀၀၀ ရွိၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၁၈၈၁၀ သန္းေက်ာ္ ျဖစ္၍ က်ပ္ ၂၀၁၈၉ သန္းေက်ာ္ အျမတ္အစြန္း ရရွိကာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ၀င္ေငြအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၃၀၀၀ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားၿပီး အသံုးစရိတ္ က်ပ္သန္း ၄၇၀၇၃ ေက်ာ္ ရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားကာ အျမတ္အစြန္းအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၉၂၆ ေက်ာ္ ရရွိရန္ ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေငြစကၠဴ၊ ထီလက္မွတ္၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းမ်ား ႐ိုက္ထုတ္ေနသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ားစက္႐ံုကို ယခင္က ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ တည္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ (ဃ) ၏ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစရ သတ္မွတ္ခ်က္ ၂၃ တြင္ “ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမွ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား”ကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈ အ႐ံႈးအျမတ္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး အေျခအေနေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္တြင္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းမ်ား စက္႐ံုမွ အျမတ္ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ထိုသို႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုသည္မ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားထံ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္က ဆက္သြယ္ရာ ကိုင္ေဆာင္သည့္ဖုန္းမ်ား စက္ပိတ္ထားေၾကာင္းသာ တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိပါက လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ပံုႏိွပ္လုပ္ငန္းမ်ားစက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

August 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.