<

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕က တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၁၆ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ထား

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ငလ်င္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာပါက အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕အင္အား ၁၁၆ ဦးျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ပြားလာရင္ အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ တပ္ခြဲတစ္ခြဲ၊ တပ္စုသံုးစု၊ တပ္ဖြဲ႕၀င္အင္အား ၁၁၆ ဦး ပါ၀င္တဲ့ တပ္ခြဲအဆင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္” ဟု ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ႀကီးမားပါက ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး အဆင့္ငါးဆင့္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အဆင့္ ၁ အေနျဖင့္ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာ၏အေျခအေန၊ တည္ေနရာႏွင့္ အျခားေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားႏုိင္မႈ ရွိ မရွိ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ Drone အသုံးျပဳ၍ ငလ်င္ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခိုက္ခံရေသာ ဧရိယာ၏ ပ်က္စီးမႈအေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူျခင္း၊ ေျမျပင္ GPS အသုံးျပဳၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားေသာ ဧရိယာ၏ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္၊ လတီၱတြဒ္မ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ ၂ အေနျဖင့္ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားေပၚမူတည္ၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ Sector မ်ား ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ကာ ေဘးအႏၲရာယ္ လုံျခံဳမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား Leader Sentry အသုံးျပဳၿပီး ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ၿငိမ္မႈ ရွိ မရွိ၊ ထပ္မံေရြ႕လ်ား ၿပိဳက်ႏုိင္မႈ ရွိ မရွိ ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ Gas Detector အသုံးျပဳၿပီး မီးေလာင္ႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ရွိ မရွိ ေထာက္လွမ္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ ၃ အေနျဖင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ရွိေသာ မ်က္ျမင္လူနာမ်ားအား ဦးစားေပး အဆင့္အတန္းအလုိက္ ကယ္ဆယ္ေရႊ႕ထုတ္ျခင္း၊ ပိတ္မိေနေသာ လူနာမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အသက္ကယ္ဆယ္ျခင္းမ်ားအား ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိေသာ မ်က္ျမင္လူနာမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ဒဏ္ရာရရွိမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အေရာင္ေလးမ်ဳိး သတ္မွတ္ကာ ဦးစားေပး အဆင့္အတန္းအလုိက္ ေဘးကင္းရာသုိ႔ သယ္ယူေရႊ႕ထုတ္ၿပီး ေဆးကုသျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အဆင့္ ၄ သည္ အဆင့္ ၃ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြင္း ပိတ္မိေနေသာလူနာမ်ား ထပ္မံက်န္ရွိမႈရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္ ဧရိယာတစ္ခုလုံးအား Leader Hasty၊ TIC မ်ား အသုံးျပဳကာ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အလင္းေရာင္ မလုံေလာက္ေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ညအခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုိမုိထိေရာက္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ Area Lighting မ်ားျဖင့္ အသုံးျပဳ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆင့္ ၅ အေနျဖင့္ လူအင္အား အသုံးျပဳကာ အပ်က္အစီးမ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းကာ ရွာေဖြျခင္း၊ ယာဥ္၊ ယႏၲရားမ်ား အသုံးျပဳၿပီး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 19, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.