<

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕မွာ လြဲမွားမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr.Kofi Annan ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr.Kofi Annan တုိ႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု – တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ုပ္ရံုး)

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕မွာ လြဲမွားမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr.Kofi Annan ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ နံနက္ပုိင္းက တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ Mr.Kofi Annan တုိ႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ တာ၀န္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳရန္ဟု နားလည္ေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ အၾကံျပဳရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ မိမိတို႔ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္မ်ားတြင္ သမုိင္းေၾကာင္းအျဖစ္မွန္မ်ားကို ပကတိႏွင့္ အရွိအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအခ်က္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေလ့လာရန္လည္း အၾကံျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္မွာ တရား၀င္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ သက္ေရာက္မႈ ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္၊ သြားလာမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေၾကာင္းအရာ အခ်က္အလက္ပုိင္းတြင္ မျပည့္စံုႏိုင္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးသည္ အားလံုးက စိတ္၀င္စားသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ “ေက်ာက္ထက္အကၡရာတင္” ဆိုသည့္ ျမန္မာ့ ဆို႐ိုးစကားႏွင့္အညီ စာျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေလးနက္မႈ ရွိေၾကာင္း၊ မွားယြင္း၍ မရဘဲ မွန္ကန္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ရခိုင္ေဒသ အေရးကိစၥအား စဥ္ဆက္မျပတ္ စဥ္းစားသံုးသပ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္၍ မိမိတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈ၊ မွ်တရန္ လိုအပ္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ အၾကံျပဳေၾကာင္းလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

Mr.Kofi Annan ကလည္း မိမိတို႔ ေကာ္မရွင္အား လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္၍ ပဋိပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၂ လတာ ကာလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံႏွင့္ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ၏ သေဘာသဘာ၀ကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေလ့လာမႈ၊ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအား နားေထာင္မႈမ်ားကိုလည္း အေလးထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ အားေပးျမႇင့္တင္ေရး၊ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ အဓိကအခ်က္ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျပဳလုပ္မႈ၊ ရပ္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးၿပီး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ နယ္စပ္လံုျခံဳေရး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒမွာ တည္ဆဲ ဥပေဒျဖစ္၍ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မွာပင္ လူတစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ေဒသရွိ ဘဂၤါလီအားလံုး မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ NVC ကတ္သည္ ယင္းဘဂၤါလီမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ေပးေရးအတြက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္တည္မႈမ်ားအား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြဲျခား၍မရေသာ သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရၿပီး ခြဲျခား၍ရသူမ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထုိင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လံုျခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား အေျမာက္အမ်ား ထားရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း လံုျခံဳေရးဆိုသည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္ေတာ ေဒသအေျခအေနသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သာမန္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ လံုျခံဳေရးအရ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို တာ၀န္ေပးထားေၾကာင္း၊ ယင္းနယ္ေျမတြင္ လက္ရွိ ပုဒ္မ-၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆ တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန ပိုမိုဆုိးရြားလာသျဖင့္ တပ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ ကာကြယ္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အသတ္ခံရျခင္း၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနျခင္းမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းကို ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ယခုထက္ပိုမို ဆိုးရြားသည့္ အေရးအခင္းမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္မလာေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမယုေတာင္တန္းေပၚတြင္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ စစ္ေရး အေထာက္အကူ စခန္းမ်ား၊ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးအဆင့္အထိ ေရာက္ရွိလာ၍ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတြင္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံသား အားလံုးကိုလည္း ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ Mr.Kofi Annan က လံုျခံဳေရး လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈ အေျခအေန၊ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါက တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာ ၂၀၁၂ ျဖစ္စဥ္၌ အမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း ေခၚယူ၍ သမၼတ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနသည္ လံုျခံဳေရးစိတ္ခ်ရမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ ေရာက္ရွိေနသည့္ သတင္းမ်ား ရရွိထားေၾကာင္း၊ ေမယုေတာင္တန္းတြင္လည္း နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားအတြက္ လံုျခံဳမႈ စိတ္ခ်ရသည္အထိ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ တပ္မ်ားျဖင့္ နယ္ေျမရွင္းလင္းခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီတြင္ စစ္ဆင္ေရးအားလံုး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္ တပ္မ်ား ၀င္ေရာက္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ေျမရွင္းလင္းမႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ တပ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ Mr.Kofi Annan က သတင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရး အကူအညီေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားသုိ႔ လုံျခံဳေရးအရ သြားလာခြင့္ မျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က သတင္းအဖြဲ႕မ်ားအား သြားလာခြင့္ ေပးထားေၾကာင္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးသားရန္သာ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ၎ေထာက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္းအား စဥ္းစားသုံးသပ္ရန္ လုိေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထုိင္၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရယူၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနပါက အၾကမ္းဖက္ ကူညီသူဟု သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ တာ၀န္ရွိသကဲ့သုိ႔ ဒုကၡသည္မ်ားကလည္း စိစစ္မႈကုိ ခံယူရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ား အေနျဖင့္ စိစစ္ခံရန္ လက္မခံမႈမ်ားအား အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေရးသားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ ဘဂၤါလီမ်ား၏ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားစြာဖြင့္လွစ္ ေပးထားေသာ္လည္း ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပ၍ သင္ၾကားခြင့္ မရေစရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာမွ ဘဂၤါလီမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒအရ စိစစ္ၿပီးပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာေရး၊ က်န္မာေရး စသည္ျဖင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ပုိမုိရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ အၾကံျပဳေျပာၾကားရာတြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ သေဘာထား၊ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ျခံဳငံုစဥ္းစား သံုးသပ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ေဒသခံ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္ခံရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား လက္မခံပါက ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘက္လိုက္၍ ထည့္သြင္း ေရးသားရန္မဟုတ္ဘဲ မွ်တမႈရွိရန္ အၾကံေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

ယင္းေနာက္ Mr.Kofi Annan က ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးမႈ၊ မွတ္ခ်က္ျပဳမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အစီရင္ခံစာ မထုတ္ျပန္မီ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အၾကံျပဳခ်က္ အခ်ဳိ႕အား မိမိအစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ ေရးသားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္၍ ယခုတပ္မေတာ္မွ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳမႈမ်ား အားလုံးကုိ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္အခဲ ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေလ့လာၿပီး လုိအပ္လွ်င္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈအခ်ဳိ႕ကုိ ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ႏွင့္အတူ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

August 25, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.