<

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးတိုက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မွ တိုက္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ယေန႔အထိ ပေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ရွမ္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (RCSS) ထုတ္ျပန္

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီး တိုက္ဖ်က္မႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မွ တိုက္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္သည့္အတြက္ ယေန႔အထိ ပေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း  တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ တစ္ခုျဖစ္သည့္  ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) က ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမ၀င္ေရာင္း၀ယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးတိုက္ဖ်က္ခဲ့မႈမ်ားသည္ အရင္းအျမစ္မွ တိုက္ဖ်က္ျခင္းမဟုတ္၊ အဖ်ားပိုင္းတုိက္ဖ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့မႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပေပ်ာက္သြားႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မီးကိုေရျဖင့္ေလာင္းသတ္ရသလို မူးယစ္ေဆး၀ါးကိုလည္း အဓိကစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ အျမစ္မွေန၍ တားဆီးတိုက္ထုတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေနမႈသည္ မီးကိုေရျဖင့္ မေလာင္းဘဲ အခိုးအေငြ႕မ်ား ထြက္ေနသည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ားကိုသာ လိုက္လံၿငိႇမ္းသတ္သလိုျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးမွာ အမွန္တကယ္ မေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ဘဲရွိေနေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါး အမွန္တကယ္ပေပ်ာက္ေအာင္ တုိက္ဖ်က္လိုပါက (၁) မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဓာတုပစၥည္းမ်ားအား တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ (၂) မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားသည့္ မူးယစ္ဂိုဏ္ႀကီး၊ ဂိုဏ္းငယ္မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူျခင္း၊ ( ၃) ျပည္သူလူထုအား မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာေပးျခင္း၊ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ရွိေစရန္ လမ္းေၾကာင္းတည့္မတ္ျခင္း၊ (၄) ျပည္သူလူထုက မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ တာ၀န္သိ ျပည္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ရန္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးအား ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ သတင္းပို႔ရန္၊ (၅)ဘိန္းအစားထုိးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ သီးႏွံမ်ားထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အဆိုပါသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မ်ား ထားရွိေပးျခင္း၊ (၆) မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာအေရးယူျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း RCSS အဖြဲ႕က အၾကံျပဳထားသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီအေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရးကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေပၚလစီ စတင္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးတားဆီး တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္  RCSS တုိ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕တြင္ ပူးေပါင္းတုိက္ဖ်က္ေရး ေပၚလစီကို သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီခ်က္အရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တုိက္ဖ်က္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ထို႔အတူ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ရက္တို႔တြင္  တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၌ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္တားဆီးကာကြယ္ေရး ဗဟုိအဖြဲ႕ (CCDAC) ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ရာဇ၀တ္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ႐ံုး (UNODC) ႏွင့္ RCSS တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ အစည္းအေ၀းတြင္မူအရ သေဘာတူညီခ်က္ ကိုးခ်က္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သံုးသပ္ရရွိသည္ဟု အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ရွမ္းျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာလူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္ၿပီး ၀မ္းစာရွာေဖြေနမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၏ သားေကာင္ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပႆနာမ်ားလည္း ယခုအခ်ိန္ထိထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ အတြက္လည္း လြန္စာစိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေပါမ်ားလာျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား က်ား၊ မ မေရြး မူးယစ္ေဆး သားေကာင္ဘ၀သို႔ ပိုမိုက်ေရာက္ေနျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာထိခိုက္နစ္နာ ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးသည္ လူသားမ်ားအတြက္ အဓိက အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မူးယစ္ေဆးေၾကာင့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးဘ၀ေနထိုင္မႈ ပ်က္စီးေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအား မိမိတို႔ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း  RCSS အဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ NLD အစိုးရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္လက္ထက္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ေပၚလစီအား မိမိတို႔ အေနျဖင့္ လြန္စြာေထာက္ခံဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း RCSS က ထုတ္ျပန္သည္။

June 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.