<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ရန္ ပုံစံ (၁၅) ေရးသြင္းေရး အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ ဆႏၵ မဲလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အား ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ႏုိ၀င္ဘာ  ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ား၌ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းရွိ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးျခင္းႏွင့္ စပ္ လ်ဥ္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာသင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာနတည္ရွိရာ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ပုံစံ (၁၅) ကုိ ေတာင္းခံသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းအႀကီးအမွဴးမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမွ ျဖည့္သြင္းၿပီးသည့္ ပုံစံ (၁၅)မ်ားကုိ သက္ဆုိ္င္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲလက္မွတ္ႏွင့္ စာအိတ္မ်ားကုိ သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္ အေရာက္ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သက္ဆုိင္ရာ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားတြင္ ေအာက္တုိဘာ  ၅ ရက္မွ ၁၂ ရက္အတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ရက္ တြင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵျပဳၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲပါ စာအိတ္မ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ေလးနာရီထက္ ေနာက္မက်ဘဲ အေရာက္ေပးပို႔သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္း အႀကီးမွဴးမ်ားသည္ အပုိဒ္ ၂ (ဃ) ပါ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ရက္အား မိမိဌာနတည္ရိွရာ ၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားသုိ႔ အနည္းဆုံး သံုးရက္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားၿပီး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ရဲအခ်ဳပ္စခန္း၊ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ ကုသသူမ်ားႏွင့္ အခ်ဳပ္ခံေနရသူမ်ားရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ သင္တန္း၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အခ်ဳပ္ခန္းမ်ားရွိ ႀကိဳတင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ မဆုံး႐ႈံးေစရန္အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ အႀကီးအမွဴးမ်ားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

June 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.