<

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ သတင္းထုတ္ျပန္

ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) အား ေခ်းေငြသတင္းပုိ႔ျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ုိလီမိတက္ (MCBL) မွာ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ အျခားေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး၏ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လ်က္ရိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ စုေဆာင္းၿပီး အဆုိပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေငြထုတ္ေခ်းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ပါရိွသည္။

ထုိသုိ႔ လုိင္စင္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ ဘဏ္မ်ား၊ ဘဏ္မဟုတ္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အာမခံပစၥည္းရယူၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ စနစ္တစ္ရပ္အေပၚ မီွခုိမႈအား ေလွ်ာ့ခ်သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေခ်းေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဘဏ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သူ၏ ေငြေခ်းရန္ ထုိက္တန္မႈအား အကဲျဖတ္ကာ ေခ်းေငြမ်ား ပုိမုိလြယ္ကူစြာ ထုတ္ေခ်းလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေခ်းေငြရရွိႏုိင္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိရရိွလာႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.