<

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ား ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္လာၿပီး ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြး

ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေနစဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ကာ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ အင္းေလးၿမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ငါးအမႈန္႔ ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ အနံ႔ဆိုးမ်ားထြက္ေနျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအၾကား ကန္႔ကြက္မႈရွိေနကာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမွလည္း အနံ႔အသက္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ EMP (Environmental Management Plan) ကို ေရးဆြဲကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးဆြဲတာက ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိတယ္လုပ္ဖို႔လည္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဌာနေတြကလည္း ညႊန္ၾကားတာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း တတ္သိသေလာက္ ကုမၸဏီစတင္ထူေထာင္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး အနံ႔အသက္ေလ်ာ့ပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားတာရွိတယ္။ ယိုးဒယားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ၿပီး သူတို႔လုပ္ထားတဲ့ နည္းပညာေတြကို သြားၾကည့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ထားတာရွိတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ေရးဆြဲတာကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ညႊန္ၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း အနံ႔အသက္ ပိုမိုေလ်ာ့ပါးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵေၾကာင့္ Green Myanmar အဖြဲ႕နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထူးထူးတိုးကုမၸဏီမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးေအာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ထူးထူးတိုးကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးခ်ျပမႈကို ေမ ၄ ရက္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ ေလးခုေျမာက္ေဆာင္ရြက္လာသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အနံ႔အသက္ေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ေလ်ာ့နည္းလာေအာင္ရယ္၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈမရွိေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး တတ္သိပညာရွင္ေတြ ဖိတ္ေခၚတယ္။ Green Myanmar က ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚစစ္ေဆးေစၿပီး အခုလိုမ်ဳိးေဆြးေႏြးပြဲကို လုပ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔စက္႐ံုက ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ၿပီးေတာ့ ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ အနည္းဆံုး တန္ ၄၅၀ ေလာက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ႏိုင္တယ္။ Export ကေတာ့ အိတ္ေရ ၈၀၀၀ ေလာက္ပို႔ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အခြန္ေပးသြင္းမႈက ၂၀၁၆-၂၀၁၇ မွာ ေဒၚလာ ၆၈၀၀၀၀ ၀န္းက်င္အထိ ရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ေအာင္မ်ဳိးက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထူးထူးတိုး၊ မင္းဇာနည္၊ အေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ဗင္းေတ့ခ်္ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္ စက္႐ံုမ်ားရွိၿပီး ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပထက္ကြၽန္းတြင္ ျပည္ၿဖိဳးထြန္းကုမၸဏီမွ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္ စက္႐ံုတစ္ခုရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနံ႔အသက္ဆိုး ထြက္ရွိမႈအေပၚ ေဒသခံမ်ားက တိုင္ၾကားထားျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားကို လာေရာက္ကာ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ား ထြက္ရွိေနမႈအေပၚ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လမ္းညႊန္မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အနံ႔အသက္ဆိုးမ်ား ေလ်ာ့သြားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ နည္းပါးေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ငါးအမႈန္႔ႀကိတ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ EMP စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ကာ လိုက္နာမႈမရွိပါက အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.