<

၂၃ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ထား

ႏွစ္ဆယ့္သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အထိ ၀င္ေရာက္ထားေၾကာင္း ေမလ ၂ ရက္က Cooperative Business Centre တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ Yangon Investment Forum 2018 ႀကိဳတင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၁၉၉၄-၁၉၉၅ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၅၄ ခုအထိ ၀င္ေရာက္ထားကာ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၂၀ဒသမ ၂၇၆ ဘီလ်ံအထိ ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္အရ ေဒၚလာငါးသန္း (သို႔မဟုတ္) က်ပ္ေငြသန္း ေျခာက္ေထာင္အထိ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုင္း ေဒသႀကီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေဒၚလာ ငါးသန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏရွိေသာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ တစ္လမွ တစ္လခြဲ အတြင္း ပါမစ္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ အေနျဖင့္ စက္မႈက႑ ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တို႔တြင္  မတည္ ေငြရင္းပမာဏ ေဒၚလာ ၅၉ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ က်ပ္ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ စက္မႈက႑နွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ က႑တို႔တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားသမၼတႏိုင္ငံ၊ ထိုင္၀မ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံႏွင့္ British Virgin Islands  ႏုိင္ငံတို႔မွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

May 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.