<

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NC) ကုိ ဆန္႔က်င္မႈ မျပဳျခင္းသည္ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္ခံလုိက္သည္ဟု မွတ္ယူ၍ မရေၾကာင္း “၀” အဖြဲ႕ ထုတ္ျပန္

တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NC) ကုိ ဆန္႔က်င္မႈ မျပဳျခင္းသည္ စာခ်ဳပ္သေဘာေဆာင္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္ခံသည္ဟု မွတ္ယူ၍ မရေၾကာင္း မတ္ ၁၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ “၀”ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ဗဟုိေပၚလစ္ဗ်ဴ႐ို အျမဲတမ္းေကာ္မတီက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

အဆုိပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၄ ရက္တြင္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္စုိးက “၀” အဖြဲ႕ ႏွင့္ မုိင္းလားအဖြဲ႕တုိ႔ NCA ကုိ လက္ခံလုိက္ၿပီဟု မီဒီယာမ်ားအား ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္စုိး၏ ေျပာဆုိမႈသည္ မွန္သလုိလုိႏွင့္ မွားေနၿပီး အမ်ားျပည္သူကုိ အထင္အျမင္လြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု သံသယရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိျခင္းသည္ အျမင္႐ႈပ္ေထြးေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူလက ရပ္တန္႔ေနၿပီး ေရွ႕ဆက္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မလုိအပ္ေသာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း “၀” အဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည့္အခါ သေဘာတရား အယူအဆႏွစ္ခုကုိ အားလုံးအေနျဖင့္ ရွင္းလင္းေစရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (National Ceasefire – NC) ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုသည္ စာခ်ဳပ္သေဘာေဆာင္သည့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (National Ceasefire Agreement – NCA) ျဖစ္ကာ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္သေဘာေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက လက္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိက္အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ဖြဲ႕ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သျဖင့္ အဆုိပါအယူအဆ ႏွစ္ခုကုိ ေရာေထြး၍ ေျပာဆုိမရေၾကာင္း UWSP ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။

UWSP (မူရင္းတြင္ “၀” ျပည္နယ္ဟု သုံးႏႈန္းထား) အေနျဖင့္ NC ကုိ မည္သည့္အခါမွ မဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္သေဘာေဆာင္သည့္ (NCA) တြင္ ပါရွိေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္ကုိ မတူညီသည့္ သေဘာထားမ်ား အျမဲရွိေနေၾကာင္း၊ အဆုိပါ အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ား၏ လြန္စြာ ခြၽတ္ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဟု သုံးသပ္မိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ UWSP ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ NC ကုိလည္း မဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္း၊ NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ NCA စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ “ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္” ကုိ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ တစ္သမတ္တည္း ဆန္႔က်င္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွာ UWSP ၏ မေျပာင္းလဲေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔အတူ လက္နက္အင္အားႏွင့္ စစ္ပြဲသည္ မိမိတုိ႔၏ ဦးစားေပးေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စ၍ UWSP က အစုိးရႏွင့္ ဦးစြာၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္အစုိးရက ကတိဖ်က္၍ “၀” ျပည္နယ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိ၀န္ခံခ်က္ကုိ တစ္ဖက္သတ္ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး UWSP အေနျဖင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသည့္ NCA ကုိ ဖန္တီးကာ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တစ္ခ်ိန္လုံး တုိက္တြန္းေနေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ NCA ကုိ ဆက္ခံခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ဆက္ခံျခင္းသည္လည္း UWSP ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကား ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈကုိ မည္သုိ႔ျဖတ္ေက်ာ္၍ သုံးဦးသုံးဘက္မွ လက္ခံႏုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ အာမခံခ်က္ေပးေသာ စာခ်ဳပ္ရရွိရန္အတြက္ ပထမဦးဆုံး အေနျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါကိစၥရပ္သည္ UWSP ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ မျဖစ္မေန လုပ္ရမည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး သုံးဘက္၏ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းလည္း ပြင့္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ UWSP က လက္ရွိ NCA ကုိ လက္ခံလုိက္ၿပီဟု မွတ္ယူမရႏုိင္ေၾကာင္း “၀” အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တုံ႔ျပန္ထားသည္။

UWSP/UWSA သည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္မွာ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသစ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း NCA ေရးထုိးျခင္း မရွိေသးဘဲ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မခံေၾကာင္း ေၾကညာထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ FPNCC ေကာ္မတီ၀င္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစိုးရႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

March 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.