<

စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ တင္ျပေနရျခင္းအစား တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ဟုဆို

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အထိ တင္ျပ၍ ေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းမ်ားအစား တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ထုတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆင့္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာ၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ရရွိရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အားလံုးအတြက္ တစ္ေျပးညီ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ Standard Operating Procedures မ်ား မတူညီဘဲ ကြဲျပားေနသျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား ေတြ႕ရွိေနရသည္ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမအသံုးခ်မႈ ကင္းရွင္းေသာ၊ ေျမကိစၥ ခိုင္မာေသာ ဆိုင္မ်ားပင္လွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေနၿပီး ေျမကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခအေနတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ေနရသျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆုိင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ လယ ၃၀ ေလွ်ာက္ထားမႈတြင္ မူ၀ါဒမ်ား တစ္ေျပးညီတည္း ျဖစ္ေရးအတြက္ စနစ္တစ္ခုျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ႏွင့္ စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးမႈကို ပိုမိုသြက္လက္စြာ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဦး၀င္းျမင့္က ေတာင္းဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္၊ အမိန္႔တို႔ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လြယ္ကူစြာ သိရွိလိုက္နာႏိုင္ရန္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ One-Stop Service ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေပးေစလိုေၾကာင္း ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဆီဆိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပးရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္းမွာ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ မရွိဘဲ ဖြင့္ထားသည့္ဆိုင္မ်ား ရွိေနသည့္အတြက္  အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညိႇ ေနရျခင္းႏွင့္ ဆီဆုိင္ဖြင့္ရန္ ပတ္၀န္းက်င္ ေထာက္ခံခ်က္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ပတ္၀န္းက်င္မွ မိမိအိမ္နံေဘး ဆီဆိုင္လာဖြင့္ျခင္း ႏွစ္လိုမႈ မရွိသည့္အတြက္ မေက်နပ္မႈမ်ား ရွိေနသျဖင့္ အဆုိပါ အေျခအေနမ်ားအေပၚ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနရသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

 

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.