<

တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူမႈ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒ေျပာၾကား


ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္ပီတာ စိန္ေပါလ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင္အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူမႈ၊ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ရလဒ္မ်ားအတုိင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္က်ေရာက္သည့္ ကရင္အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္အေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ KNU ႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားထု တစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသတိရွိၾကၿပီး မိမိတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံေစရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားရွိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ မိမိတုိ႔၏ကံၾကမၼာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တူေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ တန္းတူရည္တူမႈအေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားလုံး တညီတညြတ္တည္း မရွိၾကေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္တစ္ခုတည္းထားရွိကာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းသူျပည္သားအားလုံးအတြက္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား အားလုံးပါ၀င္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လုိေၾကာင္း KNU ဥကၠ႒က သ၀ဏ္လႊာတြင္ တုိက္တြန္းထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနစဥ္အတြင္း မိမိတုိ႔အားစစ္ေရးအရ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားမႈမ်ားကုိ မက်ဴးလြန္ႏုိင္ရန္ ေတာ္လွန္ေရးသတိ အျမဲရွိၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚတြင္ က်ေရာက္လာမည့္ အႏၲရာယ္မွန္သမွ်ကုိ တရားမွ်တမႈအေပၚအေျခခံၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး မည္သည့္အရာမွ မိမိတုိ႔အား တားဆီးပုိင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေျပာၾကားသည္။

“ယခင္က အေျခအေနမ်ားကဲ့သုိ႔ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ တုိင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အစုိးရႏွင့္ အတူတကြ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိကာလတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ကုိ အျပည့္အ၀မရရွိေသးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀မရရွိေသးပါ။ ယေန႔ထက္ထိတုိင္ မိမိတုိ႔ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသားျပ႒ာန္းထားျခင္းမရိွၾကေသးပါ။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္း သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ရလဒ္မ်ားအတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအက် ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရန္ လိုအပ္ပါသည္” ဟု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေရးသားေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိတုိ႔ႏွင့္အတူတကြ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကရန္ ဆႏၵရွိၾကေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခြင့္အလမ္းမရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိေသာ အခါသမယတြင္ မိမိတုိ႔ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ေနရာေဒသႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ က်ရာအခန္းက႑အသီးသီးတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးလုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ တညီတညြတ္တည္း ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသရမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ KNU ဥကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစးဖုိးက ေရးသားေျပာထားသည္။

Writer – ေက်ာ္ဇင္၀င္း

August 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.