<

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံအခ်ဳိ႕ စက္စြမ္းအားျပည့္ မလည္ပတ္ႏုိင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လုိအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ LNG သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္လည္ပတ္မည္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္အပူသံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္

သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံအခ်ဳိ႕ စက္စြမ္းအားျပည့္ မလည္ပတ္ႏုိင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ရန္ ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္ LNG သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္လည္ပတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ (၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုိအပ္မႈေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ အသံုးျပဳသည့္စက္႐ုံမ်ားမွ စက္စြမ္းအားျပည့္ မလည္ပတ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုိအပ္ခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေရတုိႏွင့္ အလယ္အလတ္ကာလအတြင္း LNG တင္သြင္း၍ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ မဟာဓာတ္အားလုိင္းႀကီးမ်ားကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီမဟာဓာတ္အားလုိင္း ကြန္ရက္အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပမာဏမွာ မဂၢါ၀ပ္ ၁၀၀၀ မွ ၁၅၀၀ အတြင္းရွိေသာေၾကာင့္ အဆုိပါလုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အျပည့္အ၀ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆုိသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတုိးျမႇင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ဓာတ္အားစနစ္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔အတြက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္လည္း မဂၢါ၀ပ္ ၁၂၃၀ ႏွင့္ ၁၃၉၀ ထြက္မည့္ LNG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္အသုံးျပဳၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မည့္ စက္႐ုံႏွစ္႐ုံကုိ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္၊ ကံေပါက္ေဒသႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး မီးေလာင္ဂ်ဳိင့္ေဒသတြင္ သုံးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ ခန္႔မွန္းထားမႈအရ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၀၀၀ ခန္႔လုိအပ္ေၾကာင္း လက္ရွိထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအရ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔သာရွိသျဖင့္ ေနာက္ထပ္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀၀ ခန္႔လုိအပ္ေၾကာင္း သုံးႏွစ္အတြင္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပည့္မီရန္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္ဆုိပါက LNG ေရနံဓာတ္ေငြ႕ရည္သံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ LNG အသုံးျပဳၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အဆုိပါလုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ Installes Capacity ၅၀၀၀ ခန္႔ ကုိ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ ၅၂ ႐ုံမွ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး သန္းေခါင္စာရင္းအရ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀ သန္းေက်ာ္တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအသုံးျပဳေနသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ေလးသန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္က ဆုိသည္။

January 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.