<

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အပါအ၀င္ သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၄၄၈၃ ဒသမ ၅၃၆ သန္း တင္ျပေတာင္းခံ

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး အပါအ၀င္ သာမန္အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ေငြလုံးေငြ ရင္းအသုံးစရိတ္အတြက္ က်ပ္ ၄၄၈၃ ဒသမ ၅၃၆ သန္းအား ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးတင္ထြဋ္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပေတာင္းခံခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္အစည္းအေ၀း တတိယေန႔တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းပါ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ရေငြသုံးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ၎က တင္ျပေတာင္းခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတြင္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ႐ုံးအသုံးစရိတ္အတြက္ သာမန္အသုံးစရိတ္ က်ပ္ ၂၆၉ ဒသမ ၅၉၃ သန္းႏွင့္ လမ္းလုပ္ငန္း၊ ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံး စရိတ္ က်ပ္ ၄၂၁၃ ဒသမ ၉၄၃ သန္းကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ အသုံးျပဳရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ဦးတင္ထြဋ္က ဆိုသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၏ ရေငြလ်ာထားခ်က္သည္ အခြန္အေကာက္၊ ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရေငြႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအတြက္ ရေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္ ၄၉ ဒသမ ၆၈၄ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္စီ၀င္က ေျပာၾကားသည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.