<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို အျမန္ဆံုးေၾကညာသင့္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တုိက္တြန္း

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္အား ယခုအခ်ိန္ကတည္းက ေၾကညာသင့္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္က ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိျမင့္မားလာေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ လ်ာထားသည့္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္းကို မသိရွိရသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အားနည္းပါးႏုိင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အခက္အခဲၾကံဳႏုိင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က စုိးရိမ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ ျမင့္မားလာေရးအတြက္ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ အခ်ိန္စာရင္း (ေရြးေကာက္ပြဲေန႔၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းမည့္ေန႔၊ မဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည့္ေန႔၊ ႀကိဳတင္မဲေပးရမည့္ေန႔) လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လႀကိဳတင္ ေၾကညာေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မဲဆႏၵရွင္စာရင္း၊ မဲ႐ံုစာရင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒ/လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ လစ္လပ္ေနရာ အမ်ားစုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျပဳလုပ္ရန္ အခက္အခဲ မရွိႏုိင္သည့္ ပြင့္လင္းရာသီ ကာလမ်ိဳးတြင္ ေရြးခ်ယ္က်င္းပရန္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) က ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တုိက္တြန္းထားသည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (PACE) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစုိင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က “ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အျမန္ဆံုးေၾကညာဖို႔ တုိက္တြန္းလုိပါတယ္။ ေျခာက္လႀကိဳၿပီးေတာ့ ေၾကညာပါ။ ဒါမွ ႏုိင္ငံသားေတြ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာ ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ဖို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ျပင္ဆင္မႈေတြ အသိပညာေပးမႈေတြ ပုိမုိေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းအားျဖင့္ အႏုိင္ရပါတီပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ပါတီအသစ္ေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအားလံုး တစ္ေျပးညီ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရမယ္။ ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ သမာသမတ္က်မႈကို ျပသရာလည္း ေရာက္ပါမယ္”ဟု သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမူေဘာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (ERCB) အေနျဖင့္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ အပါအ၀င္ လစ္လပ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ျမင့္ က ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ လစ္လပ္လ်က္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ ႏွစ္ေနရာသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဦးစိုးရယ္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လတာအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ံုးမ်ားအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၈၃၄ ဒသမ ၀၅၆ ႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၆၁ ဒသမ ၆၁၆၊ စုစုေပါင္း သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ သန္း ၄၄၉၅ ဒသမ ၆၇၂ ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။

အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

January 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.