<

မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရး အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြ ေျပာၾကား

အသစ္ေရးဆြဲၿပီးေသာ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အဆုိပါ မူ၀ါဒ၏ အမ်ဳိးသားမဟာစီမံခ်က္ကုိ ေရးဆဲြမည္ျဖစ္ၿပီး ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမူ ေလ်ာ့က်ေစေရးကုိ အဓိက အခန္းက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မူ စစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳိးမူ အနိမ့္ဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ရာမွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းသည့္ဘက္ကုိ ဦးတည္လာၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက “မူးယစ္ဗဟုိအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ UNGASS အစည္းအေ၀း၏ လုပ္ငန္းအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆး၀ါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ အစုိးရဌာနမ်ားအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္ဆင့္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ အမ်ဳိးသားမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒ အသစ္အတည္ျပဳေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေခၚယူက်င္းပခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ အစားထုိး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑၊ သုံးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးက႑၊ ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးက႑၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တုိးျမႇင့္ေရးက႑နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီျဖစ္ေစေရးက႑ စတဲ့မူ၀ါဒ နယ္ေျမအလုိက္ အမ်ဳိးသား မူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိသည့္ ဘိန္းစုိက္ ဧရိယာအက်ယ္အ၀န္း၊ ဘိန္းထုတ္လုပ္မူ၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ စုိက္ပ်ဳိးပုံစံမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစီရင္ခံစာအရ မူးယစ္ေဆး၀ါး တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ သက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ အကဲျဖတ္သိရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ဘိန္းစုိက္သူေတာင္သူမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ အစားထုိးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ သိရွိေၾကာင္း ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

December 6, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.