<

အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္းသံုးသိန္းကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေလလံတင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ေၾကညာ

က်ပ္သန္းေပါင္းသံုးသိန္း တန္ဖိုးရွိ အစိုးရေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္မ်ား ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္ ေလလံအမွတ္စဥ္  TB 0065 အရ သိရသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ေလလံတင္မည့္ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ား၏ သက္တမ္းကို ၉၈ ရက္၊ ၁၈၂ ရက္ႏွင့္ ၃၆၄ ရက္သတ္မွတ္ထားၿပီး အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ ေလလံအျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္းတစ္သိန္းႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မလိုအပ္သည့္ ပမာဏကို က်ပ္သန္းေပါင္းႏွစ္သိန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအထိရွိလာမည့္ အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္ (Treasury Bill) မ်ားကို လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္ၿပီး ေရာင္းခ်ရန္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကာလလတ္ေၾကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဳဟာတြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ လိုေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ေစ်းကြက္ကို အေျခခံသည့္ အစုိးရေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ အစိုးရ ေငြတိုက္လက္မွတ္မ်ားကို ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ (Treasury Bonds) မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရေငြတုိက္လက္မွတ္မ်ားကို လက္ရွိ တြင္ သံုးလ၊ ေျခာက္လႏွင့္ တစ္ႏွစ္သက္တမ္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေစ်းၿပိဳင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ အထိ (၅၁) ႀကိမ္ ေလလံေခၚယူခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ (၆၅) ႀကိမ္အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျမင့္တက္မႈႏွင့္ အစိုးရက ဗဟိုဘဏ္မွ သတ္မွတ္ပမာဏထက္ ေငြေခ်းယူမႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၁၀၀၀၀ ႏွင့္ အစိုးရေငြတိုက္ လက္မွတ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၀၀၀၀၀၊ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၉၁၀၀၀၀ ကို ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္တြင္ စံခ်ိန္တင္ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၈၅၄၉၀ ေလလံေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကနဦးစာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၁၁၂ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၄၇၀ အထိ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.