<

အေရးပါေသာ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရပါတီ ဘီေဂ်ပီက ဦးေဆာင္ေန

ေမ ၁၅ ရက္က ကာနာတာကာျပည္နယ္တြင္ ဘီေဂ်ပီပါတီ ေထာက္ခံသူမ်ားက ေအာင္ပြဲခံေနၾကစဥ္ (Photo – AFP)

အိႏၵိယႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ကာနာတာကာျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေစာပိုင္း ရလဒ္မ်ားအရ အာဏာရပါတီ Bharatiya Janata Party (BJP) သည္  ကာနာတာကာအား လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ကြန္ဂရက္ပါတီကုိ အသာရေနသည္ဟု သိရသည္။

ကာနာတာကာျပည္နယ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၂၄ ေနရာရွိသည့္အနက္ ဘီေဂ်ပီသည္ ၁၀၈ ေနရာကိုရရွိကာ ဦးေဆာင္ေနသည္ဟု သိရသည္။ ကာနာတာကာေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အိႏၵိယအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၏ အေျခအေနအား ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္သည့္ ပြဲအျဖစ္လည္း ယူဆျခင္းခံထားရသည္။

ကာနာတာကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႐ႈံးနိမ့္မႈသည္ ကြန္ဂရက္ပါတီအတြက္ ကပ္ဆိုက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သြားလိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။ လက္ရွိတြင္ ကြန္ဂရက္ပါတီ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ ကာနာတာကာအျပင္ ေနာက္ထပ္ျပည္နယ္သံုးခုသာ ရွိေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ အာဏာရပါတီ ဘီေဂ်ပီႏွင့္ ၎၏ မဟာမိတ္မ်ားသည္ အိႏၵိယ၏ ျပည္နယ္ ၂၉ ခုအနက္ ၂၂ ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ကာနာတာကာတြင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ အမတ္ေနရာ ၁၁၃ ေနရာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းရလဒ္မ်ားအရ ကြန္ဂရက္ပါတီက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အမတ္ေနရာ ၇၃ ေနရာကို ရရွိထားၿပီး ေဒသတြင္းမွ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈမရွိေသာ Janata Dal က ၃၈ ေနရာရရွိထားသည္။

သို႔ေသာ္ Janata Dal သည္ ကြန္ဂရက္ပါတီႏွင့္ ပူးေပါင္းလိမ့္မည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနၿပီး ထိုသို႔ပူးေပါင္းျဖစ္ပါက ကြန္ဂရက္သည္ Janata Dal ၏ ေခါင္းေဆာင္ကို ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေပးမည္ဟု သိရသည္။

မဲေရတြက္မႈမ်ားကုိ ေမ ၁၅ ရက္ အေစာပိုင္းကတည္းက စတင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အၿပီးသတ္အေျဖထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။

လူဦးေရ ၆၄ သန္းေနထိုင္ေသာ ကာနာတာကာသည္ အိႏၵိယ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ်က္တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရည္စူးၿပီး ဘီေဂ်ပီပါတီေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီေရာ ကြန္ဂရက္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ရာဟူးဂႏၵီကပါ ကာ နာတာကာ ျပည္နယ္အႏွံ႔သို႔ သြားေရာက္မဲဆြယ္ခဲ့ၿပီး လူထုစုေ၀းပြဲႀကီးမ်ားတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၾကသည္။

ကြန္ဂရက္ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ ကာနာတာကာ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆစ္ဒါရာမိုင္ရာ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ အမတ္ေနရာေပါင္း ၁၂၁ ေနရာကို အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

Ref; Reuters

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.