<

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ အင္ဒိုနီးရွားေမွ်ာ္လင့္္ေန

ေဘာ္နီယိုကြၽန္းေပၚတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းၿပီးေနာက္ က်န္ေနခဲ့သည့္ သစ္ေဆြးေျမတစ္ခုကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးေနသည့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုအား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဆီအုန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို အသံတိတ္ေစရန္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာစံႏႈန္းမ်ား တင္းက်ပ္မႈကို ဥေရာပသမဂၢက လက္ေလွ်ာ့ရန္ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားက ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ေအအက္ဖ္ပီက ရရိွခဲ့သည့္ အေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုတ္ေ၀ရန္အတြက္ မဟုတ္ဟု အမွတ္အသားျပဳထားေသာ ယင္းစာရြက္စာတမ္းမ်ားက ဆီအုန္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ကာတာ၏ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၅ ဘီလ်ံခန္႔ အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈရိွေနေသာ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

ကမၻာတြင္ ဆီအုန္းအမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဆီအုန္း စိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ ဧရာမမိုးသစ္ေတာမ်ားကို ဆံုး႐ံႈးေနသည္။ မိုးသစ္ေတာမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ရွင္းလင္းမႈက ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အျပင္ ေဒသတြင္းအတြက္ သစ္ေတာမီး႐ိႈ႕ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ မီးခိုးျမဴျပႆနာကိုလည္း ပို၍ဆိုးရြားေစသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔သည္ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ခ်ဳပ္ဆိုရန္အတြက္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ေဆြးေႏြးမႈကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ က စတင္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဥာဏပစၥည္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေနသည္။

ဂ်ကာတာက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားသည့္ စံႏႈန္းမ်ားကို အသုံးျပဳလုိၿပီး ယမန္ႏွစ္ဧၿပီက အၾကံျပဳခဲ့ေသာ ဥေရာပစံႏႈန္းကို အသံုးမျပဳလိုေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ အေထာက္အထားမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္အင္ဒိုနီးရွား၏ ဆီအုန္းလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ အနည္းစုကသာလွ်င္ ဂ်ကာတာ၏ ေလ်ာ့ရဲေသာ စံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာေနသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ၌ ဆီအုန္းသံုးစြဲမႈကို တားျမစ္ရန္ ဥေရာပပါလီမန္၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမေလးရွားတို႔က ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ မေလးရွားသည္လည္း ဆီအုန္းအဓိက ထုတ္လုပ္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ဆီအုန္းစိုက္ပ်ဳိးၿပီး အသက္ေမြးေနေသာ အေသးစားလယ္သမားမ်ားအေျခစိုက္ေသာ ေက်းလက္အသိုက္အျမံဳကို ဥေရာပသမဂၢ၏တားျမစ္ခ်က္က ပ်က္စီးေစမည္ဟု မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားတို႔က ေျပာၾကားၾကသည္။

ယခုေပါက္ၾကားခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား၏ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။

 


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.