<

တ႐ုတ္စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေႏွးေကြးမည္

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က ဟူေပျပည္နယ္ရွိ ဟြန္ဒါ ကားထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံု အတြင္းပိုင္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ တုိးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းငယ္ေႏွးေကြးမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ပညာရွင္အဖြဲ႕ လူမႈသိပၸံအကယ္ဒမီ  (CASS) က ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ခန္႔မွန္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိရန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္တြင္ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆံုး တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တုိးတက္မည္ဟု CASS က  ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးသည္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္မည္ဟု ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ၌  CASS က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေပက်င္း၌ အဓိက စီးပြားေရး ကြန္ဖရင့္တစ္ခုကို က်င္းပေနခ်ိန္၌ ယခုခန္႔မွန္းခ်က္ ထြက္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Central Economic Work Conference တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀း၌ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ စီးပြားေရး လမ္းညႊန္ေျမပံုကို ခ်မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ တုိးတက္မႈျဖစ္ေရး သမၼတရွီက်င္ပင္း၏ လမ္း ညႊန္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ယင္းကြန္ဖရင့္က မူ၀ါဒမ်ား ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရး ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသ မ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္မည္ဟု CASS ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္သည္ တ႐ုတ္အစိုးရက ရည္မွန္းထားသည့္ တရား၀င္ခန္႔မွန္းခ်က္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခု ႏွစ္က တုိးတက္ခဲ့သည့္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္လည္း သာလြန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ အစုိးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပို႔ကုန္မ်ားက အဓိကက်ခဲ့ၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္းသြားမည္ဟု CASS က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ေလထုညစ္ညမ္းမႈဆုိးရြားျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးစြန္႔စားမႈတုိ႔ ျမင့္မားျခင္းကို တ႐ုတ္က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ေႏွးေကြးသြားျခင္းကို လက္ခံသည္ဟု သမၼတရွီက်င္ပင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

December 20, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.