<

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်းထုိးတက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္ရရွိမႈႏႈန္း အက်ျမန္ကာ စီးပြားေရးရပ္၀န္းတစ္ခုလံုးသုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈ ျပင္းထန္လာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စက္မႈကုန္ထုတ္စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္)

ျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာဆုတ္ယုတ္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်း ထုိးတက္မႈေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေအာ္ဒါသစ္ရရွိမႈႏႈန္း အက်ျမန္လာကာ စီးပြားေရး ရပ္၀န္းတစ္ခုလံုးသုိ႔ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၏ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျပင္းထန္လာေၾကာင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြက္ ထုတ္ျပန္ေသာ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI  အညႊန္းကိန္း (Manufacturing Purchasing Manager’s Index -၀ယ္ယူေရးမန္ ေနဂ်ာမ်ား၏အညႊန္းကိန္း) အရ သိရသည္။

ၾသဂုတ္လစစ္တမ္းေဒတာက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္ေရးက႑တစ္ခုလံုး အေျခအေနမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ ဆုတ္ယုတ္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပေနၿပီး အဓိကအက်ဆံုး အညႊန္းကိန္းကုိ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းလာမႈက တြန္းခ်ပစ္ခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေရွ႕ဆက္က်ဆင္းသြားၿပီး ၀ယ္ယူမႈမ်ားလည္း သိသာစြာေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ ထည့္သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းေစ်းမ်ား ႏွစ္ရပ္စလံုးသည္ စစ္တမ္းအတြင္း အျမင့္ဆံုးသုိ႔ ျမင့္တက္သြားၾကၿပီး အဓိကတြန္းအားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွားပါးမႈႏွင့္ သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လအတြက္ နစ္ေကးျမန္မာ့စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း PMI အညႊန္းကိန္းမွာ ၄၆ ဒသမ ၄ သုိ႔က်ဆင္းသြားၿပီး ဇူလုိင္လရွိ ၄၇ ဒသမ ၉ ထက္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လအညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္တမ္းသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ေရးက႑တြင္ အႀကီးမားဆံုးက်ဆင္းမႈကုိ အခ်က္ျပလုိက္ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ဆုတ္ယုတ္မႈက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ႏွစ္လ ဆက္တုိက္က်ဆင္းလာျခင္းကုိပါ ေထာက္ျပေနသည္။ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈႏႈန္းမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းအတြင္း အျပင္းထန္ဆံုးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ထုိသုိ႔ျပင္းထန္စြာက်ဆင္းလာခဲ့ျခင္းမွာ ၀ယ္သူမ်ားဖက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွာေဖြမႈ ခက္ခဲလာျခင္းေၾကာင့္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက ဆုိသည္။

ယခုလပုိင္းမ်ားအတြင္း ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရွားပါးလာမႈႏွင့္ ထည့္သြင္းကုန္မ်ား စရိတ္စကျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ကုိ တံု႔ျပန္သည့္အေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဖိအားေပးမႈမ်ား ပိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီးထည့္သြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ေရာင္းေစ်းႏွစ္ခုစလံုးတုိ႔၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာ စစ္တမ္း၏အျမင့္ဆံုး ေနရာမ်ားကုိ တက္လွမ္းရယူထားကာ စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖၾကးသူအမ်ားစုက ျမင့္တက္လာသည့္စရိတ္မ်ားကုိ ၀ယ္သူမ်ားထံသုိ႔ လႊဲခ်ေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္ တက္လာခဲ့သည္ဟု ညႊန္ျပၾကသည္။

ထုတ္လုပ္ေရးေလ်ာ့က်လာသည္ႏွင့္အမွ် အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈႏႈန္းမ်ား အရွိန္ျမင့္လာျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္ေနရာမ်ားႏွင့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ားလည္း ဆက္လက္က်ဆင္းလာခဲ့ၿပီး လက္က်န္အလုပ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာမႈႏႈန္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လေနာက္ပုိင္း အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကပါ ပစၥည္းမ်ားေပးသြင္းရာတြင္ ၾကာျမင့္လာေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ပစၥည္းေပးသြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိလာျခင္းႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိလာ၍ ပစၥည္းေပးသြင္းသူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းအေျခအေနမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လေနာက္ပုိင္း အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆုတ္ယုတ္လာခဲ့သည္။

၀ယ္သူမ်ားဘက္မွ ၀ယ္လုိအားေလ်ာ့က်လာၿပီး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၏ ရင္းျမစ္နည္းပါးလာျခင္းတုိ႔က ထည့္သြင္းကုန္မ်ား ၀ယ္ယူမႈကုိ ထိပါးေစခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ခဲ့သည့္ ပမာဏမ်ားမွာ သိသိသာသာ က်ဆင္းလာသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအႀကိဳလက္က်န္စာရင္းမ်ားသည္လည္း ေရွ႕ဆက္ေလ်ာ့နည္းလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမန္ဆံုးက်ဆင္းမႈ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါစစ္တမ္းကုိ ျပဳစုေပးသည့္ IHS Markit မွ စီးပြားေရးပညာရွင္ Sian Jones က “ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ထုတ္လုပ္ေရးက႑အေျခအေနက ၾသဂုတ္လထဲမွာ စစ္တမ္းသမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ဆုတ္ယုတ္သြားခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္လံုးမွာ ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ ေအာ္ဒါသစ္ေတြ ဆုိးဆုိးရြားရြားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အထိနာခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လပုိင္းအတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ထုိးက်တာက သြင္းကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကုိ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ေစတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ေတြကုိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ၿပီး အျမတ္အစြန္းပမာဏအေပၚ တြန္းအားေပးမႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယခုထုတ္ျပန္ထားေသာ စစ္တမ္းကုိ IHS Markit က စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ ေကာက္ယူစုစည္းရရွိသည့္ စစ္တမ္းမူလကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ အေျခခံျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္အေျခစုိက္ Nikkei မီဒီယာအုပ္စုက ပံ့ပုိးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

September 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.