<

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္ အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်ရမႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း ဦးေမာင္၀ိတ္ တင္ျပ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း တက္မလာေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုံ႔ျပန္

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားေနမႈကုိ ေတြ႕ရစဥ္

၀င္ေငြရလမ္း မျပႏုိင္သည့္သူမ်ား ေပးေဆာင္ရသည့္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမႈ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ အခြန္ႏႈန္းကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ တစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ား ရွိလာေနေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သူ ေစပိုင္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေမာင္၀ိတ္က တင္ျပခဲ့ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း တက္မလာေၾကာင္းႏွင့္ အခြန္လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ (Tax Amnesty) ေပးျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေမာင္၀ိတ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုသို႔ တုံ႔ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ လုပ္ငန္းေတြ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္ေနပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လုပ္ငန္းေတြေရာ လုပ္သားေတြပါ ေလွ်ာ့ခ်ရတဲ့ အေျခအေန ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုေလွ်ာ့ခ်လိုက္တဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္း ရပ္ဆုိင္းခံရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အေျခခံလုပ္သားေတြဟာ ၀င္ေငြရပ္ဆုိင္း ခံရတာနဲ႔ အတူတူ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း ၀င္ေငြဟာ အဓိက ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ေႏွးေကြးျခင္းကို တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္း ဘာေၾကာင့္ေႏွးေကြးလည္း ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ပါဦးမယ္ ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္တစ္ခုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ဘာကို ေစာင့္ၾကည့္ေနသလဲဆိုရင္ သူတို႔ျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခ နည္းတယ္။ အျမတ္ရႏိုင္ေျခ မ်ားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ေသခ်ာတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္လာမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ မေသခ်ာရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲက ျပန္ထြက္သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ လန္းဆန္းလာဖို႔ဟာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္လာဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ အေမခင္ဗ်။ အဲဒီလို ၀င္ေရာက္လာဖို႔ အခ်က္မ်ားစြာ ေလ့လာေတြ႕ရွိတဲ့ အထဲက အခ်က္ႏွစ္ခုကုိ ရွာေဖြ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဘဏ္ေခ်းေငြ အတုိးႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေခ်းေငြဟာ ၁၃ က်ပ္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြဟာ တြက္ေခ်မကိုက္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီဟာကို ကိုးရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း။ ယာယီအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ အေနနဲ႔ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ၿပီ ဆိုလို႔ရွိရင္ အေျခပစၥည္း ၀ယ္ယူရပါတယ္။ ၀ယ္ယူၿပီဆိုတာနဲ႔ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ေနရပါတယ္။ လုပ္ငန္း မစေသးဘူး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအခြန္ကို ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖို႔ တင္ျပပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံပစၥည္းေတြ ၀ယ္ရင္ ဘဏ္ေခ်းေငြနဲ႔ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြနဲ႔ ၀ယ္တဲ့သူေတြက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေနရတာျဖစ္လို႔ ဒီ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးဖို႔ကိုလည္း တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတင္ပါက ကနဦးျမႇဳပ္ႏွံေငြ (Paid-up Capital) ကုိ အခြန္ေဆာင္ၿပီးေၾကာင္း တင္ျပေနရၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားမွာ တင္ျပရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားနည္းတူ Paid-up Capital ကုိ အခြန္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပစရာမလိုေၾကာင္း ျပ႒ာန္းေပးေစလိုသည္ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားကို အသားေပး တင္ျပခဲ့ၿပီး ထိုသို႔ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးပါက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အမ်ားအျပား ၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ဦးေမာင္၀ိတ္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေပးေဆာင္ရျခင္းမွာ ၀င္ေငြရလမ္း မျပႏိုင္သည့္ ေငြမ်ားကိုသာ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္းေနေသာ ေငြမ်ားကိုသာ အခြန္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၀င္ေငြရလမ္း ျပႏိုင္သည့္ အခြန္ေဆာင္ထားသည့္ ေငြမ်ားျဖစ္ပါက အခြန္ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ေပးေဆာင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးေမာင္၀ိတ္က တင္ျပ ေတာင္းဆိုသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လုပ္သားေလွ်ာ့ခ်ရမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ ကြၽန္မတို႔ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ၾကည့္လို႔ရွိရင္ အဘက္ဘက္က ၾကည့္ရပါတယ္။ တစ္ဖက္တည္းက ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင္ တခ်ဳိ႕အလုပ္ေတြမွာ အလုပ္ေတြ မျဖစ္တာေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ကေန ရပ္ဆုိင္းလိုက္တယ္ ဆိုေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ေနာက္ဆုံးၾကည့္လိုက္တဲ့ Data ေတြအရ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းက တက္မလာဘူး ဆိုတာ သတိျပဳမိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ အလုပ္သမားေတြကို ရပ္ဆုိင္းေနတယ္ ဆိုေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ဆက္ၿပီးေတာ့ ၀င္ေနတယ္ ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ဘဏ္တုိးႏႈန္းေပါ့။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ဒါေတြကို မဆံုး႐ံႈးခ်င္ဘူး။ မဆံုး႐ံႈးဖို႔ အာမခံခ်က္ ေစာင့္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္မတစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္တယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ စြန္႔စားရဲရတယ္။ အေအာင္ျမင္ဆံုး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုမွ ၀င္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားသူေတြ မလုပ္ရဲတဲ့ မလုပ္တတ္တဲ့လုပ္ဖို႔ မစဥ္းစားတာေတြကို စြန္႔စားၿပီးေတာ့ အတုိင္းအတာ တစ္ခုရွိလုိ႔သာ အင္မတန္မွ ေအာင္ျမင္သြားၾကတာပါ။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဘယ္သူကမွ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚလာေစ်းေပါ့။ ေဒၚလာေစ်းဟာ ျပင္ပကမၻာကေန ႐ိုက္ခတ္လာတာ။ ကြၽန္မတို႔က ျပင္ပကမၻာကေန ႐ိုက္ခတ္လာတဲ့ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားလို႔ မရဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စိတ္ပူစရာ မရွိဘူးဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မတို႔က ဘယ္ေတာ့မွ အာမခံခ်က္ ေပးလို႔မရဘူး။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကေတာ့ အစိုးရအေနနဲ႔ လုပ္ေပးႏုိင္တာေတြကို ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ လုပ္ေပးပါမယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္အခနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး ပညာရွင္ႀကီးမ်ားဟာ အခြန္လြတ္ကင္းမႈေတြ ေပးတာကို သေဘာမတူသူေတြ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာ ႐ႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ အခြန္လြတ္ကင္းမႈေတြ မ်ားမ်ားေပးတာဟာ ႏုိင္ငံ့ရဲ႕ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအတြက္ အက်ဳိးမရွိဘူးဆိုၿပီး အၾကံျပဳတဲ့ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ အစိုးရက အဘက္ဘက္ကိုလည္း နားေထာင္ရပါတယ္။ အဘက္ဘက္ကိုလည္း ခ်ိန္ဆရပါတယ္။ စီးပြားေရး တစ္ကြက္ကိုလည္း ၾကည့္လို႔မရဘူး။ ႏွစ္ကြက္ သံုးကြက္ကိုလည္း ၾကည့္လို႔ မရပါဘူး။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ၾကည့္႐ံုမကဘူး။ ကမၻာ့ရဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းကိုလည္း ၾကည့္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတာ့ အေလးအနက္ထားၿပီး တိုင္ပင္ေပးပါ့မယ္။ မလုပ္ဘူး၊ လုပ္မယ္ကေတာ့ ဒီမွာေတာ့ ဘယ္လိုမွ ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖေပးလို႔ေတာ့ မရေသးပါဘူး” ဟု တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.