<

ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းထပ္တိုးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကုိလည္း တစ္ဦးခ်င္းပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းကို ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္သက္ တမ္းထပ္တိုးလုိက္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကုိလည္း တစ္ဦးခ်င္း ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားေသာ လက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္မႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ တစ္ႏွစ္ထပ္တိုးလုိက္ေၾကာင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ သက္တမ္းျပည့္ခါနီးတြင္ ထပ္မံသက္တမ္းတုိးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္တမ္းတုိးလုိက္သည့္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းတြင္ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ အျခားပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ သင္တန္းပုိ႔ခ်မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရာတြင္ အသုံးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ဥေရာပေကာင္စီက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ ခရီးသြားလာမႈ ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကုိ ထုတ္ယူသုံးစြဲႏုိင္မႈမရွိေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အလားတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကုိ တစ္ဦးခ်င္း ပိတ္ဆုိ႔တားျမစ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ကေနဒါတုိ႔က ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈအရ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပည္တြင္းေရး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ အသုံးမျပဳေစရန္အတြက္ လက္နက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ႐ံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားအနက္ လက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားမွလြဲ၍ အားလံုးကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။

April 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.