<

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကား

Myanmar Development Effectiveness Roundtable အခမ္းအနားကို ေတြ႕ရစဥ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေတြ ေပးအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းေတြရဲ႕ စိတ္ေကာင္းေစတနာေတြကို အသိအမွတ္ျပဳသလို ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို႔  ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ မိမိတို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕က မ်က္ျခည္မျပတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိတို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ အတူတကြ လက္တြဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ႀကိဳဆိုျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပုံစံကို ကြၽန္မတို႔ ေျပာင္းလဲသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က  ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရး ေဆြးေႏြးပြဲ Myanmar Development Effectiveness Roundtable တြင္ ယင္းကဲ့သ႔ို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မိမိတို႔၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒ (DAP) တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ယင္းမူ၀ါဒကို အခမ္းအနားတြင္ တရား၀င္ မိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါမူ၀ါဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆုံး ထုတ္ျပန္သည့္ မူ၀ါဒျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ျပည္ သူလူထုေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီေတြကို အက်ဳိးရွိထိေရာက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံသည့္မူ၀ါဒ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

“DAP ကို ေရးဆြဲရာမွာ ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို မခ်န္လွပ္ခဲ့ဘဲ ထိေရာက္တဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြျဖစ္ေစဖို႔ DACU ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရရွိတဲ့ အကူအညီေတြကို မိမိတို႔ပိုင္အျဖစ္ ပိုမိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ေပးလိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဒီ DAP ကို ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆိုင္ရာမူ၀ါဒ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တာကို အထူးပင္ ေက်နပ္မိပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ မူ၀ါဒအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ကြၽန္မအေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီမ်ား ရယူရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသခ်ာသည့္ ညိႇႏႈိင္းမႈရွိရန္ႏွင့္  ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ က႑အလိုက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဖြဲ႕မ်ားသည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔အခန္းက႑တြင္ အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အခ်ဳိ႕က ဘ႑ာေငြ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို ျပဳစုေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလို႔ သိရၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္စာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘတ္ဂ်က္စက္၀န္းကေန ကြၽန္မတို႔ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ကာလရွည္၊ ကာလလတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် စဥ္းစားၿပီး စီမံကိန္း ခ်မွတ္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာၾကားသည္။

အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က႑ဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းေရး အဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ သြားေစလိုေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အစီအစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ၎တို႔သည္ ေရွ႕တန္းမွ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလည္း ႀကိဳဆိုတန္ဖိုးထားေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

 

February 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.