<

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိမႈ စုစုေပါင္း ၁၅၀ အထိရွိလာၿပီး ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ပုိင္း ၄၈ မႈရွိ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ တရား စြဲဆုိထားေသာ အမႈေပါင္း  ၁၅၀ အထိရွိလာ ျပီး အဆုိပါဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ ၄၈ မႈထိရွိလာေၾကာင္း အသံ(လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕)ထံမွ သိရသည္။

အဆုိပါ တရား႐ုံးတင္ၿပီး တရားစြဲဆုိထားေသာ အမႈမ်ားသည္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၾကားလူမ်ားက တရားစြဲဆုိေသာ အမႈမ်ား မေတြ႕ရွိရေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါအမႈမ်ားအနက္ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆုိထားမႈ ၁၉ မႈရွိၿပီး တရားရင္ ဆုိင္ေနရေသာ သတင္းမီဒီယာသမား ၂၇ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ယင္းဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခံရမႈ ၁၁ မႈရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္တြင္ ဥပေဒမျပင္ဆင္ရ ေသးခ်ိန္၌ ၉၁ မႈရွိကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားစြဲခံရမႈ ၄၈ မႈရွိေၾကာင္း အသံအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီး တရားစြဲသည့္ အမႈမ်ားအနက္မွ ၁၇ မႈသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အစုိးရ၀န္ထမ္းမ်ားက တရားစြဲဆုိထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း ခုနစ္ခ်က္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္တြင္ ေလးခ်က္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ  ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ထုိးအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းအခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ဖယ္ရွားလိုက္သည့္အခ်က္ သံုးခုျဖစ္ေသာ အႏိုင့္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္းႏွင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တိုင္ၾကားေသာ အမႈဟူ၍ တစ္ခုမွ် ယခင္က မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္သံုးခုႏွင့္ တိုင္ၾကားေသာအမႈဟူ၍ တစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ဘဲ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္သည္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အသံုးျပဳမႈအေပၚ ထိထိေရာက္ေရာက္ သက္ေရာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္  ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈမ်ား တိုင္ၾကားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း Free Expression Myanmar (လြတ္လပ္ေသာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း ျမန္မာ) မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ မီဒီယာႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္အေရး အထူးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းအဖြဲ႕တစ္ခုပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္း၍ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) သည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအကူး အေျပာင္းႏွင့္အေျခခံက်က်ႀကီး ဆန္႔က်င္ ကြဲလြဲေနသည့္အတြက္ ယင္းပုဒ္မကို အၿပီးတိုင္ဖ်က္သိမ္းေရး NLD အစိုးရကို တိုက္ တြန္းခဲ့ေသာ္လည္း အစုိးရက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ဖ်က္သိမ္းမည့္အစား ယင္းပုဒ္မပါအခ်က္ အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အာမခံေပးႏိုင္ေခ်ကို တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ (သို႔) ၾကားလူမွတရား စြဲဆိုျခင္းကို ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း စသည္တို႔ အပါအ၀င္အေျပာင္းအလဲ အနည္းငယ္သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း Free Expression Myanmar အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.