<

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ အ႐ႈံးနည္းေစရန္ ေႀကာ္ျငာ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင္ေရတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနမႈအား လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပသထားသည့္ တီဗီမွတစ္ဆင့္ သတင္းရယူေနသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ အ႐ႈံးနည္းေစရန္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစာင္ေရတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္စိစစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပူးေပါင္းေကာ္မတီႏွစ္ရပ္၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာပါ မူသေဘာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ရွင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္က သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ယေန႔အထိ အ႐ံႈးေပၚခဲ့ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ တင္ျပရာတြင္ ၀င္ေငြထက္ပိုသည့္ အသံုးစရိတ္ ျ့ဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ျဖစ္ေပၚရျခင္းသည္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ သတင္းစာ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ စကၠဴ၊ မင္ အပါအ၀င္ ကုန္ၾကမ္းေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ေျပာင္းလဲလာသည့္ နည္းပညာ တိုးတက္မႈအရ အြန္လိုင္းမီဒီယာ အသံုးျပဳမႈမ်ားလာၿပီး ပုံႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာထည့္သြင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္းလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ က်ပ္ ၁၁၅၇ ဒသမ ၅၇၇ သန္းခန္႔ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္ တင္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာေဖျမင့္က “စာရင္းသေဘာအရ အ႐ႈံးျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ အေျခအေနကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် အ႐ႈံးနည္းႏိုင္သမွ် နည္းရေအာင္ နည္းလမ္းရွာၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကေတာ့ ေက်းလက္ေဒသေတြကို သတင္းစာေရာက္ရွိေရး အပါအ၀င္ ေစာင္ေရတိုးျမႇင့္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသံုးစရိတ္ေတြ ေလ်ာ့ႏိုင္သမွ် ေလ်ာ့နည္းေစရန္ စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တိုးတက္ရရွိေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကာ္ျငာ၀င္ေငြ တိုးတက္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ရွိသည့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမံုသတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ေၾကာ္ျငာအခ်ပ္ပို ရွစ္မ်က္ႏွာကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္မွစၿပီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း အေနျဖင့္ ယခင္က အ႐ံႈးမရွိခဲ့သကဲ့သို႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတိုးသည့္တိုင္ အ႐ႈံးပမာဏ မ်ားျပားမႈမရွိေစေရးႏွင့္ သတင္းစာေစ်းႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေရာင္းခ်ျခင္းအစား တင္ျပခဲ့သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရာတြင္ အျမတ္အစြန္းရရွိေရးထက္ ျပည္သူမ်ားထံ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ျပည့္စံုစြာ ေရာက္ရွိေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၂ မ်က္ႏွာပါ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ ၁၁၅ က်ပ္ခန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း ၅၀ က်ပ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတို႔၏ မူႏွင့္ အေျခခံသေဘာမ်ား၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရေငြသံုးေငြမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးစဥ္တြင္ ေက်ာက္တန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက ေစ်းကြက္ေ၀စုႏွင့္ ေၾကာ္ျငာအမ်ားႀကီး ရရွိထားၿပီး အ႐ႈံးေပၚေနသည့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ႐ံႈးေနသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအးျမျမမ်ဳိးက “ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သတင္းနဲ႔စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းရဲ႕ အသံုးစရိတ္အျဖစ္ က်ပ္ ၂၁ ဒသမ ၅၃၇ ဘီလ်ံ၊ အ႐ႈံးအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၁၅၈ ဘီလ်ံဆိုၿပီး ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီစာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းေတြဟာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အေဆာက္အအုံေတြ၊ ေျမေနရာေတြ သံုးထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ခန္႔ထားေပးထားပါတယ္။ ေစ်းကြက္ေ၀စု အႀကီးမားဆံုးလည္း ရရွိထားပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရရွိထားပါလ်က္နဲ႔ ဒီေလာက္႐ႈံးရတဲ့အေပၚမွာ ဘာေၾကာင့္႐ႈံးရတာလဲ ဆိုတာကို ေမးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ရ သံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၃၂ ခုရွိသည့္အနက္ အျမတ္ရရွိသည့္အဖြဲ႕အစည္း ၂၂ ခုရွိၿပီး အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အ႐ႈံးေပၚခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၀ ခုထဲတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

September 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.