<

ကုလသမဂၢ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈႏွင့္ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကုိျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္အစုိးရ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ျမန္မာအစုိးရ တုံ႔ျပန္

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အဖြဲ႕က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာတစ္ရပ္ကုိ တင္ျပေနစဥ္

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕  (FFM) ၏ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀န္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈႏွင့္ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုပါ ထိခုိက္ေစသည္ဟု တရား၀င္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ျမန္မာအစုိးရအဖြဲ႕က တံု႔ျပန္သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕ (FFM) ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ထုိအဖြဲ႕ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရ အေနျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမႈအား ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕၏ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ လက္ခံသြားႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏ တည္ေထာင္မႈ၊ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္တုိ႔မွာ သမာသမတ္က်မႈ မရွိေစႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္အေျဖမ်ား ရွာေဖြလ်က္ရွိသည့္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားကိုပါ အဟန္႔အတားျဖစ္လာႏုိင္ေစမည့္အေပၚ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ရၿပီး ယင္းအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာသည္ အစုိးရ၏စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ အျခားတပ္မေတာ္အရာရွိ ငါးဦးတုိ႔ကို လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈ၊ စစ္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈ မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆုိရန္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရး အဖြဲ႕  (FFM) က ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ဘဂၤါလီအၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက လုံျခံဳေရးကင္းစခန္းမ်ားအား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္အေပၚ ျမန္မာ့လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက နယ္ေျမရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ခုနစ္သိန္းခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္အျခမ္းသုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) ၏ အစီရင္ခံစာသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္သုိ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားျခင္းမ်ား အေပၚ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘဂၤါလီျပႆနာကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာခုံအဖြဲ႕တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းရန္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအား ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) က ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ကုိ စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၿပီး အစိုးရ၏ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိေရး သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားျခင္းႏွင့္အညီ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားအား စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ယခုသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရွင္းလင္းထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္တုိင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရးတုိ႔အတြက္ အစုိးရ၏ သႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားမႈကို မဆုတ္မနစ္ဘဲ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.