<

ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားႏွင့္ စိန္ႏွင့္ျမအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရႊစင္ ေရႊတံုးမ်ားႏွင့္  စိန္ႏွင့္ ျမအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၏ အထူးကုန္စည္ခြန္က႑တြင္ စီးကရက္၊ အရက္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ၀ိုင္တို႔ကို အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား တုိးျမႇင့္ထားေသာ္လည္း စိန္ႏွင့္ျမကိုမူ အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ေပးရန္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားအတြက္ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ “စိန္ႏွင့္ျမမွအပ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခား အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အ႐ိုင္းထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း”  ေပးေဆာင္ရန္ “စိန္ႏွင့္ျမမွအပ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ား၊  စိန္ႏွင့္ျမမွအပ လက္၀တ္ရတနာတြင္ စြဲကပ္ထားသည့္ ပတၱျမား၊ နီလာႏွင့္ အျခားအဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံမည္” ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေရးသားထားၿပီး စိန္ႏွင့္ျမ အ႐ိုင္းထည္မ်ားႏွင့္ အေခ်ာထည္မ်ားကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း ပုဒ္မ ၁၄ (က) တြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည္။

စိန္ႏွင့္ျမတို႔အေပၚ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတံုးတို႔အေပၚ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းတို႔ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္သာ စိန္ႏွင့္ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

စိန္ႏွင့္ျမတို႔သည္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္မႈ မရွိသျဖင့္ တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒအရ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ အေပၚတြင္ အထူးကုန္စည္ခြြန္ ေကာက္ခံရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပမွတင္သြင္းမႈ အေပၚတြင္သာ အထူးကုန္စည္ခြန္ ေကာက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရႊစင္ေရႊတံုးကဲ့သို႔ ကုန္စည္အား ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေငြေၾကးကဲ့သို႔ တန္ဖိုးသတ္မွတ္၍ အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ေရႊစင္ေရႊတံုး ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈတိုင္းအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းတို႔သည္ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအား ေစ်းဖြင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်မႈ မျပဳႏိုင္ဘဲ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္မႈအား ထိခိုက္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို သြယ္၀ိုက္ခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားအား ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရႊေစ်းကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးခိုင္မာမႈကို အထိုုက္အေလ်ာက္ အေထာက္အကူ ျပဳေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ရန္ ရည္ရြည္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရႊေစ်းကြက္ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

“သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိန္ႏွင့္ျမတို႔အား အထူး ကုန္စည္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈမရိွသည့္အတြက္ ျပည္ပမွစရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ တရား၀င္ တင္သြင္းႏိုင္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံကဲ့သို႔ လက္ခစားေက်ာက္ေသြး လုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ေသြး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္ အကူျပဳေစႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္ ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ေသြးပညာရပ္ ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ ေက်ာက္စိမ္းေက်ာက္မ်က္ႏွင့္ ပတၱျမားကဲ့သို႔ ေက်ာက္မ်က္မ်ားအတြက္ ပါကုန္ေခ်ာကုန္စည္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာာအဆင့္မီ ကုန္ေခ်ာကုန္စည္ကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ပါက ေစ်းႏႈန္းပိုုမိုရရွိႏိုင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေရႊစင္ေရႊတံုးမ်ားကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ စိန္ႏွင့္ ျမကို အထူးကုန္စည္ခြန္ ဆက္လက္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းပါ အခြန္ႏႈန္းထား တုိးျမႇင့္ျခင္း၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ လက္ရွိကာလႏွင့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.