<

ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ ဘဏ္မွ ေငြေခ်းယူႏုိင္ခြင့္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထား

အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒ အဆိုျပဳမူၾကမ္း ရွင္းလင္းတင္ျပပြဲ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္စဥ္

ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ တုိက္ခန္းကုိေပါင္ႏွံ၍ ဘဏ္မွေငြေခ်းယူႏုိင္ခြင့္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္သည့္ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအံုဆုိင္ရာ ဥပေဒအဆုိျပဳ မူၾကမ္းကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပုိ႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား အသင္းမွ သိရသည္။

အဆိုပါ အသင္းက ဦးေဆာင္၍ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ဥပေဒ အဆုိျပဳမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔၏ အသင္း၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းရွိ Sky Star ဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ အဆိုပါ ဥပေဒမၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၁ ခန္းပါ၀င္ၿပီး ေဒသအသီးသီးတြင္ ၿမိဳ႕ျပဆုိင္ရာႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳေစရန္၊ အိမ္ရာက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစေရးႏွင့္ ၀င္ေငြအသင့္အတင့္ရွိ ျပည္သူမ်ား လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားစြာ ေနထုိင္ႏုိင္ေရးကုိ အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္၊ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ၏ အိမ္ခန္းမ်ားကုိ တရား၀င္ပုိင္ဆုိင္ လက္ရွိထားခြင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းခြင့္ ရရွိေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ စနစ္တြင္ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈမ်ား ေလ်ာ႔နည္း ပေပ်ာက္ေစရန္၊ ယင္းဥပေဒႏွင့္အညီ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိသူမ်ား၊ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဘဏ္၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈ လက္ရွိထားေနထုိင္မႈ၊ လြဲေျပာင္းမႈမ်ားကို စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအသင္းက ဆုိသည္။

“ႏုိင္ငံျခားသား ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိတာ အၾကမ္းဖ်င္း သတ္မွတ္ေပးထားတာပဲ ရွိပါေသးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိ ေရာက္သြားတဲ့ အခါၾကရင္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြလည္း ရွိဦးမွာပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခုံ႐ုံးအဖြဲ႕၀င္ အၿငိမ္းစား ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အၿငိမ္းစား ေဒၚက်င္စန္းက ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ရာ၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ၿပီး အိမ္ခန္းပုိင္ဆုိင္မႈ အခ်ဳိးအရ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈစနစ္ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ တုိက္ခန္းအိမ္ရာ တန္ဖုိးမ်ား မွ်တညီညြတ္ တည္ၿငိမ္ေစေရး ထိန္းသိမ္းေပးရန္ႏွင့္ ရသင့္ ရထုိက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခြန္ဘ႑ာ အျပည့္အ၀ ရရွိေစရန္၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းမွ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ညီေနာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်သူမ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီး၀င္ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြ တုိးတက္ရရွိေစရန္ အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး အခန္းက႑ စနစ္တက် တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္ တုိးတက္ျမင့္မား လာေစရန္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲ၌ ေရးသားထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

“အရင္တုန္းက တုိက္ခန္းေတြပုိင္တဲ့ သူေတြက သြားေပါင္ၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ အေပါင္မခံဘူး။ ေငြေခ်းမယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ မရဘူး။ အာမခံခြင့္ မရွိဘူး။ ဒီေန႔ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ဒီအခန္းေတြကုိ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္နဲ႔ ၀ယ္တယ္။ အခြန္ေဆာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီအခန္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အစုိးရနဲ႔ညိႇမယ္။ ဘဏ္နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မယ္၊ ေငြေၾကး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မိတ္ေဆြမ်ား ဒီအခန္းကုိ တန္ရာတန္ေၾကးနဲ႔ ၀ယ္ထားရင္ အဲဒီအခန္းနဲ႔ ညီတဲ့ေငြကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘဏ္ေတြမွာ သြားၿပီးေတာ့ ေငြေခ်းလုိ႔ရမယ္။ အေပါင္ခံလုိ႔ရမယ္။ အဲဒီလုိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ လည္ပတ္မယ္ သြားခ်င္တဲ့ သေဘာတရား ရွိလာပါၿပီ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ား အသင္း၏ နာယက (ဥပေဒအၾကံေပး) တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုလုပ္ေနတာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေနတယ္။ စီးပြားရွာတယ္။ ၿပီးေတာ႔ အခြန္ေဆာင္တယ္။ ေသတဲ့အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲ လုပ္တဲ႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Apartment Law ဟာ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ရွင္အိမ္ငွားေတြ၊ ေျမပုိင္ရွင္ေတြ ကြၽန္ေတာ္လည္း တိတိက်က်ေတာ့ ေသခ်ာမသိဘူးဗ်။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားႀကီးပဲ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနတာ ျဖစ္တဲ႔အခါၾကေတာ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဥပေဒကုိ အားကုိးရမွာပဲ။ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ဥပေဒမွာ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကုိ (ဥပေဒကုိ) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသင္းသားေတြ အေနနဲ႔ အသင္းသားေတြ ဆုိတာလည္း ႏုိင္ငံသားေတြပါပဲ” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ လုိင္စင္ရ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း (ေရႊသံလြင္) က ေျပာၾကားသည္။

 

July 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.