<

ဇြန္လကုန္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ၁၁ ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၇၅၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းဆုံးျဖစ္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ၁၁ ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္ ၁၇၅၂၃ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ရွိၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑အလုိက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၄၁၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၂၈၄၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၃၀၁၆ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑တြင္ က်ပ္ ၁၈၁၁ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္က်ပ္ ၁၀၂၉ ဘီလ်ံ ေက်ာ္၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၈၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ စြမ္းအင္က႑တြင္ က်ပ္ ၆၃၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ သတၱဳ က႑တြင္ က်ပ္ ၁၄၇ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၁၅၀ ဘီလ်ံေက်ာ္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၅၁  ဘီလ်ံေက်ာ္ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားတြင္ က်ပ္ ၂၈၀၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ အသီးသီး ျမႇဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားျပားသည့္က႑မ်ားတြင္ အိမ္ျခံ ေျမ၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊  ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားက႑တုိ႔ ပါ၀င္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအနည္းဆုံးက႑မ်ားမွာ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး က႑တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း ၁၄၀၇ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခု တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ပမာဏ က်ပ္ ၁၇၅၂၃၁၃၉ ဒသမ ၄၁၅ သန္း (က်ပ္ ၁၇၅၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္)ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏတြင္ ခြင့္ျပဳၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတုိးျမႇင့္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ားရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္သုိ႔သာ တင္ျပေလွ်ာက္ထားခဲ့ရေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္သန္း ၆၀၀၀ အထိ မတည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားမွ အတည္ျပဳမိန္႔ ထုတ္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ဥကၠ႒အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအတြင္း ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီတုိ႔အတြက္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.