<

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ လက္နက္ႏွင့္ အျခားေသာေမွာင္ခုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ-လာအုိ ဗဟုိအဆင့္နယ္ျခားေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္မည္

တာခ်ီလိတ္နယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတားဆီးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာက စစ္ေဆးေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ လက္နက္ႏွင့္ အျခားေမွာင္ခုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ-လာအုိ ဗဟိုအဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ျမန္မာ-လာအုိ ဗဟုိအဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီ (ျမန္မာဘက္) ကုိ ဧၿပီလအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းေကာ္မတီတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားတပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းေရးရာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနႀကီး၊ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ုံး၊ တပ္မေတာ္စစ္ဘက္ေရးရာ လုံျခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေရ)၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) စစ္ဆင္ေရးဌာနခြဲ၊ ျမန္မာစစ္သံ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ႐ုံး၊ ဗီရန္က်င္းၿမိဳ႕၊ ႀတိဂံတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အမွတ္ (၁၈) စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္၊ စစ္ဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ (အေျခခ်) (တာခ်ီလိတ္)၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ-လာအုိ ဗဟုိအဆင့္ နယ္ျခားေကာ္မတီသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္းေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ႐ႈပ္ေထြးစုိးရိမ္ရမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမင္ယူဆခ်က္ကို မွ်ေ၀ျခင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္မ်ားျဖစ္ေသာ လာအုိႏုိင္ငံ လြမ္နမ့္ထာႏွင့္ ေဘာ္ကဲအုိျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔ အၾကား နယ္စပ္ေဒသၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးက႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးကို တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈ၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ သယံဇာတမ်ားခိုးထုတ္မႈ၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား၊ လက္နက္ႏွင့္ အျခားေသာ ေမွာင္ခုိမႈမ်ား အပါအ၀င္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေရး၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ နီးကပ္စြာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီသည္ မည္သည့္ အဖ်က္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖ်က္အုပ္စုမ်ားကိုမွ် သက္ဆုိင္ရာ ပုိင္နက္နယ္နိမိတ္အတြင္း အေျခခ် ေနထုိင္မႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မျပဳရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မဲေခါင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ျမန္မာ-လာအုိနယ္နိမိတ္ မွတ္တိုင္မ်ားကို ပကတိအတုိင္း ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္၊ ျပဳျပင္ရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ရန္တုိ႔ကုိ လုိအပ္ပါက ပူးတြဲေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳေရး ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္ကူညီေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.