<

အေသးစားေခ်းေငြမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ားအား အသင္းအဆင့္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ စနစ္တက် အျမန္ဆုံးထုတ္ေခ်းရန္ ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသမ၀ါယမေန႔တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားစဥ္

အေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြမ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အတြင္းရိွ  သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ားအား အသင္းအဆင့္ လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ စနစ္တက် အျမန္ဆုံးထုတ္ေခ်းရန္ ဇူလုိင္ ၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သမ၀ါယမေန႔တြင္ ဒုတိယသမၼတဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

န၀မအႀကိမ္ေျမာက္ တာ၀န္ေက်ျပန္လည္ေပးဆပ္ၿပီးသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး သမ၀ါယမ အသင္းသားမ်ားအတြက္ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ က်ပ္ ၅၄၂ ဒသမ ၇၈၂ ဘီလ်ံ၊ စက္မႈလယ္ယာ စနစ္သုိ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္လယ္ဧက၂၄၉၀၁ ဒသမ ၈၀ အတြက္ ေခ်းေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၁၈၇ ဘီလ်ံႏွင့္ မ်ဳိးေစ့ထုတ္ သမ၀ါယမအသင္းမ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြက်ပ္ ၁ ဒသမ ၁၅၈ ဘီလ်ံတုိ႔ကုိ ဗဟုိသမ၀ါယမအသင္းမွတစ္ဆင့္ အသင္းစုခ်ဳပ္မ်ားသုိ႔ ေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက “ဒီေခ်းေငြမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္အတြင္းရိွ သမ၀ါယမအသင္းသားမ်ားအား အသင္းအဆင့္လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္ စနစ္တက် အျမန္ဆုံး ဆက္လက္ထုတ္ေခ်းေပးသြားဖုိ႔ တုိက္တြန္းမွာၾကားလုိပါတယ္။ အဲဒီလုိလယ္ယာက႑မူ၀ါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ သမ၀ါယမက႑က ပါ၀င္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကလည္း တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ အေထာက္အကူျပဳေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအက်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္ျဖစ္ထြန္း လာေစေရးအတြက္ေျမယာျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွစ္စဥ္ဧက ၁၀၀၀၀ လ်ာထား သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္းအသင္းသားမ်ား၏ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၆- ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမ ၃၅၇၂၈ ဧက၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမ ၂၉၂၀၇ ဧကစုစုေပါင္းလယ္ယာေျမ ၆၄၉၃၅ ဧကျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၉၃၆၅ ဒသမ ၉၂ သန္း ပံ့ပုိး ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ လယ္ေျမ ၂၄၉၀၁ ဧက ျပဳျပင္ရန္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္အျဖစ္ က်ပ္ ၇၂၆၇ ဒသမ ၅၆ သန္းကုိ ဗဟုိသမ၀ါယမအသင္းမွတစ္ဆင့္ အသင္းအဆင့္ဆင့္ကုိ ထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလကုန္အထိ သမ၀ါယမအသင္းေပါင္း ၄၀၅၅၄ သင္းႏွင့္ သမ၀ါယမအသင္းသား ၄,၂၄၉,၅၅၇ ဦးရိွေၾကာင္း သိရသည္။

July 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.