<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၁၆ ရက္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၄၀၀ နီးပါးအထိ ေရာက္ရိွကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၁၅ ရက္အတြင္း ေလးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚရွိ Money Changer တစ္ခုအား ဇြန္ ၂၇ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း အားေကာင္းေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း ၁၆ ရက္ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၉၅ က်ပ္အထိ (ပို႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ အထိျမင့္တက္) ေရာက္ခဲ့ကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၁၅ ရက္အတြင္း ၃ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေနသူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ FED က အတုိးႏႈန္း ဆက္လက္တုိးျမႇင့္ဦးမည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်းက အျမင့္ေစ်းျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး အခုိင္မာဆံုး ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း ေရႊေစ်းက ေျခာက္လခဲြအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသုိ႔ ထုိးဆင္းေနသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း အေမရိကန္ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္ယန္းကဲ့သုိ႔ ေငြမာမ်ားတြင္ ပုိမုိေရြးခ်ယ္လ်က္ရွိၾကၿပီး ေဒၚလာမွာဆက္လက္ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဒၚလာအားေကာင္းမႈႏွင့္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္၏ ေလးႀကိမ္ေျမာက္ အတုိးႏႈန္းတက္ႏုိင္မႈက ကမၻာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္၊ အေျခခံကုန္စည္ႏွင့္ ေရႊ အပါအ၀င္ သတၱဳေစ်းကြက္ကုိ အုပ္မုိးထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေရြးေကာက္ပဲြျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလေနာက္ပုိင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ၁၀၃ ဒသမ ၈၂ ပြိဳင့္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ၈၈ ဒသမ ၆၃ ပြိဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်းညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၉၄ ဒသမ ၁၈ ပြိဳင့္၊ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၉၂ ဒသမ ၃၆ ပြိဳင့္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၁၆ ပြိဳင့္၀န္းက်င္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစတင္ကာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမလတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၃၄ က်ပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၂၈ က်ပ္အထိ၊ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ၁၃၂၄ ၀န္းက်င္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဧၿပီလကုန္ပုိင္း ၂၈ ရက္တြင္ ၁၃၃၁ က်ပ္၊ ေမ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၁ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၊ ၁၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္၊ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၃၆၅ က်ပ္၊ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ၂၁ ရက္တြင္ ၁၃၇၅ က်ပ္၊ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၃၈၃ က်ပ္၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၉၃ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၃၈၀ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တစ္ေဒၚလာ ၁၃၉၅ က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာေနာက္ပုိင္း အျမင့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇြန္ ၂၇ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၁၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ က်ပ္ ၁၀၂၀၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၄၁ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၂ ဒသမ ၂၅ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၅ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၂၇ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္ ၂၆ ရက္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယူ႐ုိ ၁၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ခုနစ္က်ပ္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

June 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.