<

တြက္ခ်က္မႈမွားျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခမွားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္ဆင္းသည့္အခါ ကြဲလြဲေနမႈမ်ား ၀န္ႀကီးဌာနတုိင္း၌ေတြ႕ရၿပီး ၎အေျခအေနမ်ားအား သမၼတအေနျဖင့္သိၿပီးျဖစ္ကာ အေရးယူစရာရွိသည္မ်ားကို အေရးယူလိမ့္မည္ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တြက္ခ်က္မႈမွားျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခမွားျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္ဆင္းသည့္ အခါကြဲလြဲေနမႈမ်ား ၀န္ႀကီးဌာန တုိင္း၌ေတြ႕ရၿပီး ၎အေျခအေနမ်ားအား သမၼတအေနျဖင့္ သိၿပီးျဖစ္ကာ အေရးယူစရာ ရွိသည္မ်ားကို အေရးယူလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက သတင္းေထာက္မ်ားအား ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၃ ရက္ကျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အား သတင္းေထာက္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းမႈအေပၚေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သမၼတညႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥစၥာလည္းပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒထဲမွာလည္း ပါတယ္။ ပါေဖာမန္႔ ေအာဒစ္လုပ္မယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့အခါက်ရင္ ၀န္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲတာလည္းပါမယ္။ ပေရာဂ်က္ေတြ စီမံခန္႔ခြဲတာလည္းပါမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းေတြ စီမံခန္႔ခြဲတာလည္းပါမယ္။ သမၼတႀကီးမွာတဲ့အထဲမွာ ဒါေတြပါတယ္။ ဒါေတြပါေတာ့ ဒါေတြအတြက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က HR Management , Project Management ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းျပည့္ေအာင္ သင္တန္းေတြေပးေအာင္ အသင့္လုပ္ထားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရိွခဲ့တာေတြကေတာ့ အဲဒီတာ ေတြကေတာ့ ဥပမာတြက္ခ်က္တာမွားလို႔ ျပန္လုပ္ခိုင္းတာတို႔၊ ခန္႔မွန္းေျခမွားလို႔ ျပန္လုပ္ခိုင္းတာတို႔ ဒါေတြေတာ့ ေတြ႕ရိွခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေၾကးကို ျပဳန္းတီးတာ အလဟႆမ်ဳိးရိွတာ ဒါမ်ဳိးေတြကလည္း ေတြ႕ပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့ဥစၥာေတြကိုလည္း သမၼတနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဆီတင္ထားပါတယ္။ ဒါကလည္း မမွာခင္က တင္ထားတဲ့ဥစၥာေတြပါ။ တိုင္းေဒသႀကီးကေတာ့ ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ိဳးမဆို အနည္းနဲ႔အမ်ားေတာ့ ရိွၾကတာပဲ။ တြက္ခ်က္ တာမွားတာတို႔ ခန္႔မွန္းေျခမွားတာတို႔ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ေျမျပင္ဆင္းတဲ့အခါမွာ ကြဲေနတာကေတာ့ အဲဒီတာေတြအတြက္ကေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနတိုင္းလိုလိုေတြ႕ရတယ္။ သမၼတအေနနဲ႔ကေတာ့ သိၿပီးသား။ ဆက္ၿပီးေတာ့ အေရးယူစရာရိွအေရးယူပါလိမ့္မယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြအေလအလြင့္ မရိွေစရန္ အရအသံုးစစ္ခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ အတြက္အခ်က္မွားျခင္း၊ ခန္႔မွန္းေျခမွားျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မပီျပင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသခ်ာစြာလုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ပါက ဟန္႔တားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“လုပ္တဲ့အခါမွာလည္း ဘာသြားေတြ႕လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ေတြ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးေတြေကာ  ေနျပည္ေတာ္မွာရိွတဲ့ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးေကာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ပညာရွင္ရဲ႕ က်င့္၀တ္အရ ပညာရွင္က်င့္၀တ္ဆိုတာက ပထမဦး ဆံုးအေနနဲ႔ သိကၡာသမာဓိရိွရမယ္။ သိကၡာ သမာဓိရိွတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေ၀ဖန္စရာေတြရိွေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈအတြက္လည္း ကြၽမ္းက်င္မႈျပည့္ေအာင္ဆို ၿပီးလုပ္ရတယ္။ ေနာက္လုံ႕လ၀ီရိယစိုက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ေဇာက္ခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္တာမ်ိဳးလည္း ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း တစ္ခုရိွတာက ပြင့္လင္းျမင္သာရမယ္ ဆိုတာကလည္း သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရမျဖစ္မေန ေျပာရမယ္ဆိုတာက ကိုယ္ကထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ရမယ့္ ၀တၱရားရိွရမယ္။ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္ေရာက္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ ပညာရွင္ေတြက်င့္၀တ္နဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုၿပီး မွာတယ္။ အကယ္၍ ႐ိုးသားမႈမရိွဘူး။ မသမာမႈမရိွေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တကယ္ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္မွာဆိုၿပီး အျမဲတမ္းတပ္လွန္႔ထားၿပီးသား။ အရင္တုန္းက အရအသံုးစစ္ရတယ္။ အခုက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါစစ္ရတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနေတြပိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္တမ္းစနစ္တက် ရွိရမယ္။ မသမာမႈဆိုတာ ပိုက္ဆံမယူတာေလးတစ္ခုတည္းနဲ႔ မသမာမႈ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔သင့္တဲ့သူကို မ်က္ႏွာသာေပးတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးကိစၥမ်ဳိးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္လုပ္လာခဲ့ကာလ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ သံုးေလးခုေလာက္ရိွပါတယ္။ ေငြေရးေၾကးေရးက႑ေတာ့ မေတြ႕ဘူး။ ေတြ႕ရင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူသြားမယ္။ အလြဲသံုးစားလုပ္တာေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူး” ဟု ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ စာရင္းေကာင္စီဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ လာေရာက္တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

June 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.