<

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ပုံစံ (၁၅) ျဖည့္စြက္၍ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာျမန္မာသံ႐ုံး ထုတ္ျပန္

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္မဲေပးရန္ ပုံစံ (၁၅) ကုိ ျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္၍ သံ႐ုံးသုိ႔ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ေပးပုိ႔ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးႏုိင္ေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပေရာက္ဆႏၵမဲေပး ပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္သြင္းရန္ ပုံစံ (၁၅) တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ပုံစံ (၁၅) ကုိ သံ႐ုံး၏၀က္ဘ္ဆုိက္၊ Facebook တုိ႔တြင္ ရယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေကာင္စစ္ဌာနစိတ္တြင္လည္း ရယူႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာသံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား (ႏုိင္ငံေတာ္မွ တရား၀င္ထုတ္ေပးထားေသာ သက္တမ္းရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား) မွ ပုံစံ (၁၅) မ်ား ျဖည့္စြက္ရာ၌ ပုံစံပါ အခ်က္အလက္မ်ားအား ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ေပးႏုိင္ပါရန္ အထူးသျဖင့္ ေတာင္းဆုိသူ၏ အမည္၊ မွတ္ပုံတင္အမွတ္၊ ေမြးသကၠ ရာဇ္ (အသက္)၊ ေက်းရြာ/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တုိ႔ကို မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ုံးက ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

ထုိ႔အတူ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးက ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ ျပည္ပေရာက္ ႏုိင္ငံသားမ်ားမွ အဆုိပါ ပုံစံ (၁၅) မ်ားကုိ မွန္ကန္ျပည့္စုံစြာ ျဖည့္စြက္၍ သက္တမ္းရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ၊ အျမဲတမ္းေနရပ္လိပ္စာ၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ားႏွင့္အတူ စာတုိက္မွ မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ၿပီး ျမန္မာသံ႐ုံး တုိက်ဳိၿမိဳ႕သို႔ ဇူလုိင္ ၉ ရက္အေရာက္ ျပန္လည္ေပးပုိ႔ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အသိေပးေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးမည့္ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပုံစံ (၁၅) ကုိျဖည့္စြက္ကာ ဇြန္ ၁၈ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္အတြင္း ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲေပးပြဲ၏ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ ထပ္မံ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးကလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ႏုိ၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ ကန္ပက္လက္၊ လဲခ်ား၊ တာေမြ၊ ျမင္းျခံတုိ႔ ျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) (အက်ဳံး၀င္ေသာ ၿမိဳ႕ နယ္ျမစ္ႀကီးနား) ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ တုိင္းေဒသႀကီးလစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)၊  အုတ္ တြင္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁)၊ သပိတ္က်င္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ မဲဆႏၵနယ္ (ရွမ္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ၀န္ႀကီး)၊ မင္းဘူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တို႔ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ မတူပီမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) တုိ႔ျဖစ္သည္။

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.